Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji po raz pierwszy radnym przedstawiono raport o stanie Powiatu Rawickiego, obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego za 2018 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego, po którym nastąpiła debata. Następnie Rada Powiatu udzieliła Zarządowi wotum zaufania oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018 r. jednogłośnie udzielając absolutorium Zarządowi.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz, dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027 i zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu, przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku.

Przyjęto: informację Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2018 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020", sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018".

Radni zatwierdzili również zmianę uchwały Nr XLV/354/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00