Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Kolejny nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Kolejny nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

W związku z sytuacją, iż w naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, który trwał do dnia 23 października 2017 r., do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęło tylko 5 kart zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, Starosta Rawicki ogłasza kolejny nabór kandydatów, który trwa do dnia 01 grudnia 2017 r.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie powiatu.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, składa się z dziewięciu członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Rawickiego. Członków Rady Powiatowej powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Rawickiego w drodze uchwały. Przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego wskazuje Rada Powiatu Rawickiego, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego. Przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego wskazuje Zarząd Powiatu Rawickiego. Wybór członków Rady Powiatowej, reprezentujących organizacje pozarządowe następuje spośród kandydatów rekomendowanych przez ww. organizacje na zebraniu upoważnionych delegatów. Zebranie delegatów zwołuje Starosta Rawicki z własnej inicjatywy. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Powiatowej. W zebraniu delegatów może wziąć udział jeden upoważniony przedstawiciel.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu dokonują organizacje poprzez przesłanie, do dnia 01 grudnia 2017 r., karty zgłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl w zakładce Organizacje pozarządowe nie później niż 7 dni przed zebraniem delegatów. Delegat uprawniony jest do wskazania wyłącznie 5 osób z listy. Karta do głosowania zawiera imienną listę kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Mandat członka Rady otrzyma 5 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Dokumenty do pobrania:

Wzór upoważnienia

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwala RPR XXXII 253 17

Więcej

Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa  na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2018.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta: e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2018 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa”.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – 2018 rok.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta – do pobrania w załącznikach.

Uchwała ZPR – konkurs NPP 2018

Ogłoszenie o konkursie NPP 2018

Deklaracja

Harmonogram

Karta oceny

Oferta

Oświadczenie I

Oświadczenie II

Rozporządzenie

Więcej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2017

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2017

Zarząd Powiatu Rawickiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz 1255 z późn. zm.).

Uchwała

Więcej

Nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Informujemy, że w okresie od 2 listopada do 01 grudnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00 lub za pomocą operatora pocztowego przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Pracownicy Oddziałów PFRON i PCPR zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku.

W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przekazania wniosku bezpośrednio pracownikowi PCPR w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.

Więcej

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

W dniu dzisiejszym odbyło się ostanie posiedzenie I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu. Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano uchwałę Rady Powiatu Rawickiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018”.

Przewodniczący Rady – Zdzisław Maćkowiak dokonał podsumowania działalności I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu za okres od października 2015 roku do października 2017 roku.

Na zakończenie Starosta Rawicki Adam Sperzyński podziękował ustępującym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w imieniu Zarządu Powiatu Rawickiego i Radnych Rady Powiatu za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w działalność mającą na celu wspieranie działalności pożytku publicznego i wolontariatu na terenie powiatu. Następnie Starosta wręczył wszystkim pisemne listy z podziękowaniami za pracę w Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w latach 2015-2017.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Więcej

Wspieramy bioróżnorodność na terenie powiatu

Wspieramy bioróżnorodność na terenie powiatu

W ramach reintrodukcji populacji zwierzyny drobnej na wnioski kół łowieckich „Wielki Bór” w Rawiczu, „Żuraw” w Jutrosinie oraz „Rogacz” Sułowie Małym,  Starostwo Powiatowe w Rawiczu z własnych środków zakupiło pisklęta kuropatwy polnej.

Zakupu dokonano za łączną kwotę 6.000 zł. Pozwoliło to nabyć 600 szt. kuropatw – po 250 szt. dla Koła Łowieckiego nr 14 „Wielki Bór”, 250 szt. dla Koła Łowieckiego nr 16 „Żuraw” oraz 100 szt. dla Koła Łowieckiego nr 23 „Rogacz”. Osobniki już odchowane trafiają do obwodów łowieckich na terenie powiatu. – Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, którą podejmujemy z kołami łowieckimi z terenu naszego powiatu. To dzięki bioróżnorodności mamy możliwość dbania o nasz ekosystem – ocenia Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00