Organizacje pozarządowe

 

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działające na terenie Powiatu Rawickiego:

Lp.Nazwa StowarzyszeniaAdresCel działania
1.Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt –Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 11 b,

63-900 Rawicz

Prowadzenie ciągłych poszukiwań i nawiązywanie kontaktów z byłymi więźniami obozów.
2.Bractwo Kurkowe w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa.
3.Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKIMRA” w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno-artystycznymi.
4.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9 f,

63-900 Rawicz

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
5.Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Organizacja zajęć rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
6.Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
7.Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

ul. Mikołajewicza 12,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
8.Towarzystwo Przyjaciół Rawicza w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego.
9.Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu

ul. Sarnowska 9a,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia oraz poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.
10.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rawiczu

ul. Przyjemskiego 4,

63-900 Rawicz

Organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych.
11.Stowarzyszenie Samorządowa Akcja Wyborcza w Rawiczu

ul. Elizy Orzeszkowej 7,

63-900 Rawicz

Promowanie i wspieranie samorządności lokalnej, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych.
12.Rawickie Stowarzyszenie hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza w Wydawach

Wydawy 5a,

63-900 Rawicz

Zrzeszanie hodowców w celu podnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli.
13.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanowie

Szymanowo 70,

63-900 Rawicz

Ochrona, podtrzymywanie i rozwój dorobku kulturalnego artystycznego wsi polskiej.
14.Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu

ul. J. Dąbrowskiego 29 a,

63-900 Rawicz

Stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
15.Stowarzyszenie Otwarte Serce w Rawiczu

ul. A. Mickiewicza 16,

63-900 Rawicz

Wspieranie grup dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z trudnej sytuacji materialnej uwarunkowanej czynnikami zdrowotnymi i społecznymi, kształtowanie prawidłowej postawy dzieci i młodzieży poprzez edukację prospołeczną, prozdrowotną oraz proekologiczną.
16.Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa – Rawicz” w Rawiczu

ul. Rynek 17,

63-900 Rawicz

Propagowanie atrakcyjności ziemi rawickiej, integracja gmin Powiatu Rawickiego oraz gmin południowo-zachodniej wielkopolski, tworzenie korzystnego klimatu dla inicjatyw gospodarczych, wzrost ekonomiczny regionu rawickiego, rozwój przedsiębiorczości i produkcji rolnej.
17.Stowarzyszenie „Otwarty Świat” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność profilaktyczna, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność sportowo-rekreacyjna, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
18.Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego „Wspólnota Pokoleń”

ul. J. Dąbrowskiego 29,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie i wspieranie pożądanego systemu oświaty, szkoły, rodziny i nauczyciela.
19.Stowarzyszenie Rawiczaki.pl w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 27,

63-900 Rawicz

Promowanie tradycji i kultury lokalnej, wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży.
20.Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie

Szymanowo 101,

63-900 Rawicz

Realizacja przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i ukazywanie znaczenia kultury ludowej dla ochrony wartości kreujących poczucie tożsamości narodowej i dumy z przynależności narodowej. Ochrona dorobku kulturalnego artystycznego Zespołu Regionalnego Wisieloki.
21.Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków przy ZSR w Bojanowie

ul. Dworcowa 29,

63-940 Bojanowo

Utrzymanie kontaktu absolwentów ze szkołą, wspomaganie członków poprzez ekspertyzy, doradztwo i inną pomoc.
22. Stowarzyszenie „Pakówka” w Pakówce

Pakówka 42,

63-940 Bojanowo

Dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych.
23.Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

ul. A. Mickiewicza 1,

63-930 Jutrosin

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego wśród członków stowarzyszenia.
24.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
25.Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Szeroko rozumiany rozwój współpracy i przyjaźni między społeczeństwem polskim i francuskim oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej między Polską i Francją.
26.Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej w Jutrosinie

ul. Wrocławska 39,

63-930 Jutrosin

Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi jutrosińskiej.
27.Orkiestra Dęta „Miejska Górka” w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej. Popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży.
28.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

ul. Szkolna 1,

63-910 Miejska Górka

Integracja społeczna dzieci i osób niepełnosprawnych.
29.Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń” w Miejskiej Górce

ul. Dworcowa 4,

63-910 Miejska Górka

Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
30.Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Organizowanie wakacyjnej wymiany dzieci oraz rodzin, nauczanie języka francuskiego w szkołach podstawowych gminy Pakosław, stworzenie podstaw do nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy bliźniaczymi gminami.
31.Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu     

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosławiu

Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie, wymiana i upowszechnienie

doświadczeń turystyki wiejskiej, współpraca z organami samorządu terytorialnego i organami państwowymi, ochrona interesów członków stowarzyszenia.

32.Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Pomoc adaptacyjna w środowisku, organizowanie pomocy osobom potrzebującym.
33.Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Wszechstronny społeczno-gospodarczy rozwój gminy Pakosław.
34.Polski Klub Ekologiczny Koła nr 33 „Miłośników Ziemi Rawickiej” w Rawiczu

ul. Wały Kościuszki 35,

63-900 Rawicz

Edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
35.Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Rawiczuul. Sucharskiego 4/11,

63-900 Rawicz

Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa, krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego.
36.Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy w Jutrosinieul. Sportowa 12,

63-930 Jutrosin

Propagowanie modelarstwa w społeczeństwie.
37.Stowarzyszenie Instytut Badań i Szkoleń w GołaszynieGołaszyn 107,

63-940 Bojanowo

Ogólna pomoc społeczna osobom bedącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
38.Stwarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowieul. Lipowa 2a,

63-940 Bojanowo

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
39.Stowarzyszenie wędkarskie „Żwirek” w Jutrosinieul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin 

Propagowanie wędkarstwa, kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich.
40.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Deficytami Rozwojowymi „Różowy Słonik” w Gostkowie Gostkowo 45,

63-910 Miejska Górka

Pomoc, wspieranie, wspomaganie i stymulowanie rozwoju psychofizycznego, społecznego dzieci i młodzieży, dotkniętych niepełnosprawnością, chorbą i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

ZLIKWIDOWANE

41.Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górceul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka 

Prowadzenie form edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury, nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii. Promowanie aktywnych postaw członków Uniwersytetu Drugiego Wieku.
42.Stowarzyszenie „Żyjmy z humorem” w Miejskiej Górce 

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podnoszenia jakości zycia i świadomości społeczeństwa.
43.„Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnychy w GolejewkuGolejewko 1,

63-920 Pakosław

Podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony i renowacji zabytków oraz obiektów kościelnych, a także pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
44.Stowarzyszenie Ruch Artystyczny „KONIUGACJA” Rawiczul. Wały Dąbrowskiego 29a/4,

63-900 Rawicz 

Prowadzenie działalności artstycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej i wydawniczej.
45.Stowarzyszenie „Chazacy” w ZawadachZawady 18,

63-900 Rawicz

Integracja mieszkańców wsi chazackich, promowanie regionu chczackiego, kultywowanie tradycji, zwyczaju oraz patriotyzmu lokalnego.
46.Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „No i co” w ŁaszczynieŁaszczyn 33b,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej.
47.Stowarzyszenie Strong Man Team Poland w Rawiczuul. Piłsudskiego 34/6,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz innowacyjnej edukacji przez kulturę oraz wspieranie rozwoju młodych twórców.
48.Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska w Żylicach

Żylice 9,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytwtywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet, podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności lokalnej, osób niepełnosprawnych oraz profilaktyczna chorób kobiecych w tym nowotworowych.
49.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Chojnianki” w ChojnieChojno 32,

63-920 Pakosław

Ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój społeczności lokalnych, rozwój dorobkui kulturalnego i artystycznego.

50.

Stowarzyszenie Nasze Jeziora w Jeziorach

Jeziora 14,

63-930 Jutrosin

Wszechstronny rozwój mieszkańców i miejscowości Jeziora.

51.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

ul. Przyjemskiego 35

63-900 Rawicz

Główne cele działania ZHP:

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego.

3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich.

5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.

52.

Klub Biegacza RAWICZ w Rawiczu-Sierakowie

ul. Rzemieślnicza 14, 63-900 Rawicz

Podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzowaniem biegania.

53.Stowarzyszenie Kobiet Słupi KapitulnejSłupia Kapitulna 133, 63-900 Rawicz

Podstawowym celem działania jest integracja środowisk kobiecych oraz wpieranie inicjatyw służących rozwojowi zaiteresowań i uzdolnień kobiet.

54.Stowarzyszenie „Kolorowy Zakątek” w WydawachZielona Wieś 51, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa.

55.Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinieul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin

Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, wspierania, inicjowania, czy pomocy na rzecz środowiska szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz ich rodzin, jak również ewentualnych opiekunów prawnych.

56.Stowarzyszenie „Na Krańcu Wielkopolski” w SzkaradowieSzkaradowo 176, 63-930 Jutrosin

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej.

57.Stowarzyszenie FORFITER 4X4ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz organizacji, uczestnictwa i propagowania wypraw i rajdów samochodowych, wpieranie własnych członków w zakresie rozwoju ich zainteresowań, podnoszenie umiejętności technik jazdy samochodem terenowym osób dorosłych, propagowanie współzawodnictwa w duchu fair play, propagowanie regionu na arenie rajdów ogólnopolskich i zagranicznych. Ponadto Stowarzyszenie zamierza wpierać dizałalność charytatywną, upowszechaniać kulturę fizyczną, sport oraz turystykę, podnosić i utrwalać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wspierać członków Stowarzyszenia podczas ich przygotowań i czestnictwa w rajdach, treningach, zlotach i imprezach integracyjnych oraz charytatywnych oraz pomagać i doradzać w zakresie przeróbek i dostosowania pojazdów terenowych do startów w rajdach.

58.Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Rawiczul. Wzgórze 12, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie hodowców gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego, upowrzechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gołębi pocztowych. Organizowanie wystaw i lotów w ramach sportu i rekreacji, prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku i jego sympatyków. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

59.Stowarzyszenie „Szymanowianie” w SzymanowieSzymanowo nr 26, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej, zswłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie rozwoju wsi Szymanowoi jej mieszkańców.

60.Stowarzyszenie „Samorządni PRA”ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz

Celem działaności stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rowzoju Powiatu Rawickiego i sąsiadujących powiatów Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia ich mieszkańców, w szczególności polegającego na podejmowaniu działań zmierzających do: 1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 2) zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym przede wszytskim bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 3) propagowania postaw pro-społecznych i rozwoju tolerancji, 4) usprawniania komunikacji i transportu, 5) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiebiorczości, 6) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu, 7) upowszechniania kultury, nauki i sztuki, 8) ochrony dóbr kultury i tradycji, 9) propagowania krajoznawstwa, historii lokalnej oraz regionalizmu, 10) organizowania wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych, 11) rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, 12) wspierania działań wspomagających rozwój demokracji, 13) niwelowania barier architektonicznych, 14) pomocy osobom niepełnosprawnym, 15) opracowania i wdrożenia strategii rozwoju Powiatu Rawickiego i jego gmin, 16) wspierania transparentności w polityce lokalnej, 17) organizowania kampanii informacyjnych o prawach wyborczych, 18) promocji i organizacji wolontariatu.

61.Stowarzyszenie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych w Miejskiej GórceNowy Sielec 22, 63-930 Jutrosin

Celem stowarzyszenia gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych w Miejskiej Górce jest: – zrzesza hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobiu, ptaków egzotycznych, zwierząt futerkowych i innych zwierząt hobbistycznych, w celu podnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli – współpracować ze wszystkimi podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, – kształtować koleżeńską i partnerską współpracę i zasady współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

62.Rawickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Szansa”ul. St. Mikołajewicza 12b/17, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest: 1) ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, 2) zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, 3) podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.

63.Stowarzyszenie SKI TEAM KACZMAREK

ul. Sportowa 16,

63-900 Rawicz

Cele Stowarzyszenia określa zapis par 8 pkt A) do V) Statutu.

 

Fundacje

Fundacje działające na terenie Powiatu Rawickiego, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Lp. Nazwa Fundacji Adres Cel działania
1. Fundacja „Memento” w Jutrosinie ul. Rynek 24, 63-930 Jutrosin Celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony ludzkości, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
2. Fundacja PKM Duda im. Maksymiliana Duda w Grąbkowie Grąbkowo,

63-930 Jutrosin

Celem fundacji jest wspieranie i propagowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej.
3. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego „Cordis” w Rawiczu ul. Hallera 12, 63-900 Rawicz Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
4. „Fundacja Życie Cudem Jest” w Piaskach Piaski 2, 63-910 Miejska Górka Fundacja jest organizacją wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego.
5. „Fundacja Na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów KA 4 RESPECT” w Kołaczkowicach

Kołaczkowice 5b,

63-910 Miejska Górka

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie w zakresie: wspierania promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, intelektualnie oraz działalność charytatywna na rzecz promocji i regionu.
6. Fundacja Kampus w Rawiczu

ul. Gen. Grota Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wieku emerytalnym; charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność na rzezc rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, uopwszechnianie ochrony praw dziecka, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi o podobnym profilu działania; wspieranie rozwoju profilaktyki i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
7. Fundacja Małych Serc

ul. Adama Mickiewicza 28,

63-930 Jutrosin

Celem Fundacji jest wpieranie wcześniaków w pierwszych dniach ich życia, wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, działalnośc charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz dzieci niepełnosprawwnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze zadań pożytku publicznego.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Powiatu Rawickiego:

 Lp. Nazwa Adres
1. OSP Sarnowa      ul. Strażacka 4,

63-900 Rawicz

2. OSP Rawicz ul. Scherwentkego 13

63-900 Rawicz

3. OSP Łaszczyn Łaszczyn 70

63-900 Rawicz

4. OSP Szymanowo Szymanowo 70

63-900 Rawicz

5. OSP Zielona Wieś Zielona Wieś 51

63-900 Rawicz

6. OSP Wydawy Zielona Wieś 51

63-900 Rawicz

7. OSP Łąkta Łąkta 2a

63-900 Rawicz

8. OSP Ugoda Ugoda 11a

63-900 Rawicz

9. OSP Zawady Zawady 22

63-900 Rawicz

10. OSP Słupia Kapitulna Słupia Kapitulna 133

63-900 Rawicz

11. OSP Izbice Izbice 61

63-900 Rawicz

12. OSP Dębno Polskie ul. Wrocławska 4

63-900 Rawicz

13. OSP Żołędnica Żołędnica 42

63-900 Rawicz

14. OSP Golinka Golinka 8a

63-940 Bojanowo

15. OSP Pakówka Pakówka 16a

63-940 Bojanowo

16. OSP Sowiny Sowiny 20

63-940 Bojanowo

17. OSP Gościejewice Gościejewice 28

63-940 Bojanowo

18. OSP Tarchalin Tarchalin 26a

63-940 Bojanowo

19. OSP Zaborowice Zaborowice 40a

63-940 Bojanowo

20. OSP Golina Wielka Golina Wielka 11

63-940 Bojanowo

21. OSP Sułów Mały Sułów Mały 15a

63-940 Bojanowo

22. OSP Giżyn Giżyn 37

63-940 Bojanowo

23. OSP Czechnów Czechnów 41a

63-940 Bojanowo

24. OSP Bojanowo ul. Szkolna 2

63-940 Bojanowo

25. OSP Kawcze Kawcze 27

63-940 Bojanowo

26. OSP Trzebosz Trzebosz 6

63-940 Bojanowo

27. OSP Płaczkowo Płaczkowo 27

63-930 Jutrosin

28. OSP Jeziora Jeziora 14

63-930 Jutrosin

29. OSP Dubin Dubin 131a

63-930 Jutrosin

30. OSP Domaradzice Domaradzice 55a

63-930 Jutrosin

31. OSP Grąbkowo Grąbkowo 24

63-930 Jutrosin

32. OSP Janowo Janowo 11

63-930 Jutrosin

33. OSP Jutrosin ul. Powstańców 29

63-930 Jutrosin

34. OSP Ostoje Ostoje 49

63-930 Jutrosin

35. OSP Pawłowo Pawłowo 26

63-930 Jutrosin

36. OSP Rogożewo Rogożewo 1b

63-930 Jutrosin

37. OSP  Sielec Stary Sielec Stary 2

63-930 Jutrosin

38. OSP Śląskowo Śląskowo 1b

63-930 Jutrosin

39. OSP Szkaradowo Szkaradowo 5

63-930 Jutrosin

40. OSP Konary Konary 35

63-910 Miejska Górka

41. OSP Zakrzewo Zakrzewo

63-910 Miejska Górka

42. OSP Gostkowo Gostkowo 44

63-910 Miejska Górka

43. OSP Kołaczkowice Kołaczkowice

63-910 Miejska Górka

44. OSP Sobiałkowo Sobiałkowo

63-910 Miejska Górka

45. OSP Rzyczkowo Rzyczkowo 23

63-910 Miejska Górka

46. OSP Roszkowo Roszkowo

63-910 Miejska Górka

47. OSP Miejska Górka ul. Korczaka 3

63-910 Miejska Górka

48. OSP Oczkowice Oczkowice

63-910 Miejska Górka

49. OSP Dłoń Dłoń

63-910 Miejska Górka

50. OSP Sowy Sowy 69

63-920 Pakosław

51. OSP Zaorle Zaorle 22

63-920 Pakosław

52. OSP Pakosław ul. Strażacka 11

63-920 Pakosław

53. OSP Pomocno Pomocno 37a

63-920 Pakosław

54. OSP Sworowo Sworowo 34

63-920 Pakosław

55. OSP Ostrobudki Ostrobudki 18a

63-920 Pakosław

56. OSP Góreczki Wielkie Góreczki Wielkie 12

63-920 Pakosław

57. OSP Chojno Chojno 32

63-920 Pakosław

58. OSP Osiek Osiek 39

63-920 Pakosław

59. OSP Golejewo Golejewo 4

63-920 Pakosław

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe działające na terenie Powiatu Rawickiego, jako uproszczona forma stowarzyszeń, nie posiadające osobowości prawnej:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Adres Cel działania
1. Stowarzyszenie Forum Prawicy Rawickiej w Rawiczu ul. Bączkiewicza 2b/7, 63-900 Rawicz Organizowanie prelekcji, odczytów oraz innych form samokształceniowych dla członków Stowarzyszenia, nawiązywanie kontaktów z partiami, organizacjami i stowarzyszeniami.
2. Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Rawiczu ul. Ig. Buszy 5, 63-900 Rawicz Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami, działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
3. Towarzystwo Przyjaciół Sarnowy z siedzibą w Sarnowie Pobudzanie aktywności obywatelskiej, podtrzymywanie i popularyzacja tradycji i dorobku kulturalnego, umacnianie lokalnej samorządności.
4. Stowarzyszenie Seniorów Dom Dziennego Pobytu „Marianna” w Rawiczu ul. Piotra Skargi 8a/7, 63-900 Rawicz Organizowanie spotkań i szeroko rozumiana pomoc.
5. Klub Koneserów Tytoniu „Max” w Rawiczu ul. Sienkiewicza 30d/2, 63-900 Rawicz Działanie na rzecz przeciwdziałania sprzedaży, nabywaniu, palenia tytoniu przez osoby nieletnie, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń dot. tytoniu pomiędzy członkami stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie Samochodów Terenowych „Forfiter 4×4” w Rawiczu ul. Armii Krajowej 10,

63-900 Rawicz

Propagowanie sportów motorowych i turystyki – WYKREŚLONE Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.
7. Towarzystwo Sympatyków Zbiornika Wodnego „Amur” w Konarach Konary 35,

63-910 Miejska Górka

Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania wędkarstwa, działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód, popularyzacja zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku nad wodą.
8. Stowarzyszenie „Silny Region” w Rawiczu ul. Spokojna 7, 63-900 Rawicz Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz w interesie lokalnej wspólnoty mieszkańców, poprzez rozwój gospodarki, infrastruktury, wsi i rolnictwa, sportu, kultury i oświaty oraz stowarzyszeń; wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ekologii, gospodarki, oświaty, sportu, kultury, turystyki i bezpieczeństwa; wspieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Ziemi Rawickiej; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Stowarzyszenie zwykłe Towarzystwo Miłośników Ziemi Rawickiej ul. 17 Stycznia 12; 63-900 Rawicz

Ochrona środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, a w szczególności: gadów, płazów, ptaków i ssaków zagrożonych wymarciem.

10. Rawicka Grupa Motocyklowa RAWMOTO Łaszczyn 40 A; 63-900 Rawicz Popularyzacja turystyki motocyklowej, rozwoju techniki oraz bezpieczeństwa na drogach.

Kluby sportowe

Lp. / Nazwa klubu Adres
1. Towarzystwo Sportowe „RUCH” Bojanowo ul. Sportowa 3a
63-940 Bojanowo
2. Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
3. Klub Sportowy „NIEDŹWIEDZICE” Rawicz ul. Sucharskiego 15
63-900 Rawicz
4. Ludowy Zespół Sportowy „ROLGOS” Sowiny Sowiny 39/6
63-940 Bojanowo
5. Klub Piłkarski „RAWIA” Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 13
63-900 Rawicz
6. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „RAWIA” Rawicz ul. Kopernika 9
63-900 Rawicz
7. Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” Miejska Górka ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu ul. Dąbrowskiego 29
63-900 Rawicz
9. Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
10. Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
11. Akademia Taekwon-do „IN NAE” w Rawiczu ul. Grunwaldzka 58
63-900 Rawicz
12. Rawicki Klub „TAEKWONDO” Rawicz ul. Sucharskiego 7/2
63-900 Rawicz
13. Klub Sportowy „PEKHO” Rawicz ul. Sucharskiego 14a/2
63-900 Rawicz
14. Ludowy Zespół Sportowy „SALUS” w Golince Golinka 26a
63-940 Bojanowo
15. Klub Sportowy „QUAD TEAM” ul. Podgórna 12 a
63-900 Rawicz
16. Pakosławski Klub Sportowy „PARADA” ul. Rolnicza 10
63-920 Pakosław
17. Klub Sportowy „MX MG” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
18. Akademia Sztuk Walki „KWON” ul. Klasztorna 6/3
63-900 Rawicz
19. Rawicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” Rawicz ul. Spokojna 1
63-900 Rawicz
20. Rawicki Klub Sportowy „KWON” Rawicz ul. Sucharskiego 7/2
63-900 Rawicz
21. Rawicki Klub Karate „SUREM” Rawicz ul. Dąbrowskiego 29d/20
63-900 Rawicz
22. Rawicki Klub Sportowy Speed Rower „PAVART” Rawicz ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
23. Polskie Towarzystwo Speedrowerowe w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
24. Ludowy Klub Sportowy „SARNOWIANKA” Rawicz – Sarnowa ul. Strzelecka 14 d
63-911 Rawicz – Sarnowa
25. Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów „BIKE” w Rawiczu ul. Lipowa 3b/29
63-900 Rawicz
26. Bojanowski Klub Karate przy Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie ul. Dworcowa 22
63-940 Bojanowo
27. Klub Sportowy „ORLA” w Jutrosinie ul. Sportowa 13
63-930 Jutrosin
28. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „HERKULES” w Konarach Konary 32
63-910 Miejska Górka
29. Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce ul. Sportowa 9
63-910 Miejska Górka
30. Towarzystwo Sympatyków Baseballa „DEMONY” w Miejskiej Górce ul. Buszy 30
63-910 Miejska Górka
31. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
32. Wielkopolski Związek Warcabowy ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka

Uczniowskie kluby sportowe

Lp. / Nazwa klubu Adres
1. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy SP 3 w Rawiczu ul. Wały J. Dąbrowskiego 1
63-900 Rawicz
2. Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „WODNIK” w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” w Rawiczu ul. Kopernika 9
63-900 Rawicz
4. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy SP w Jutrosinie ul. Wrocławska 27
63-930 Jutrosin
5. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce ul. Sportowa 9
63-910 Miejska Górka
6. Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „SET-RAWICZ” w Rawiczu ul. Broniewskiego 5
63-900 Rawicz
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET” przy ZS nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz
8. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy SP nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz
9. Ludowy Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy „PELIKAN” ul. Piekarska 5
Dębno Polskie
63-900 Rawicz
10. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SP w Pakosławiu ul. Parkowa 13
63-920 Pakosław
11. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „KORONA – RAWBUD” w Rawiczu Dom Kultury
ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
12. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy SP w Masłowie ul. Śląska 58
63-900 Rawicz
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZOK” Bojanowo przy SP w Bojanowie ul. Lipowa 2
63-940 Bojanowo
14. Uczniowski Klub Jeździecki „LEŚNY DWÓR” Pakówka 35a
63-940 Bojanowo
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” przy ZS w Miejskiej Górce ul. M. Konopnickiej 3
63-910 Miejska Górka
16. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” przy Gimnazjum w Pakosławiu ul. Parkowa 15
63-920 Pakosław
17. Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9f
63-900 Rawicz
18. Uczniowski Klub Sportowy „SIERAKOWO” przy Gimnazjum w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35
63-900 Rawicz
19. Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie ul. Szkolna 9
63-930 Jutrosin
20. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK” przy ZS w Dłoni Dłoń 53
63-910 Miejska Górka
21. Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
22. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SZKARADOWO” przy ZS w Szkaradowie Szkaradowo 1
63-930 Jutrosin

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu Rawickiego przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Uchwała RPR 25.05.2017

Sprawozdanie za 2016 25.05.2017

Sprawozdanie PCPR – załącznik do Sprawozdania 25.05.2017

Więcej

Powiatowe obchody Dnia Kadeta

Powiatowe obchody Dnia Kadeta

Obchody Powiatowego Dnia Kadeta, 21 maja, rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Szpitala Powiatowego w Rawiczu oraz pod tablicą poświęconą zmarłym wychowankom Rawickiego Korpusu Kadetów na cokole Pomnika Żołnierza.

Następnie powiatowe i gminne władze samorządowe, delegacje organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe, młodzież ze szkół oraz mieszkańcy powiatu, w asyście orkiestry dętej i kompanii podchorążych w strojach historycznych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu przeszli do kościoła pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji zmarłych absolwentów korpusu kadetów w Rawiczu.

Zwieńczeniem powiatowych obchodów była konferencja podsumowująca Dzień Kadeta zorganizowana w Sali Portretowej rawickiego Ratusza. Podczas jej trwania Wicestarosta Jacek Gwizdek przypomniał historię Święta Kadetów, a prof. nadzw. dr hab. Jacek Jarczewski wygłosił wykład pt. „Idee kadeckie wciąż aktualne”. Wręczono również odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Henrykowi Pawłowskiemu, na co dzień pracującemu w Muzeum Ziemi Rawickiej

Podczas konferencji zostały również ogłoszone wyniki Gry Miejskiej pn. „Marsz po wiedzę, czyli śladami rawickiego korpusu kadetów” przeprowadzonej w dniu 18 maja na terenie miasta Rawicza wśród uczniów szkół podstawowych.

Wyniki Gry Miejskiej:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej,

II miejsce  – Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu.

Konferencja zakończyła się obejrzeniem programu  artystyczno-historycznego  w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35a
36
37,
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Więcej

Zmiana godzin nieodpłatnych porad prawnych

Zmiana godzin nieodpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w dniu 9 maja br. (wtorek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu przy ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 będzie czynny w godz. 16:00- 20:00.

Więcej

Majowa Spartakiada Seniorów

Majowa Spartakiada Seniorów

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na VII Majową Spartakiadę Seniorów, która odbędzie się 13 maja na terenie „Zielonego Fortu” w Rawiczu, w godz. 11:00-15:00.

Głównym celem imprezy jest integracja z młodym pokoleniem oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności seniorów, a także pracy w wolontariacie.

Zgłoszenia oraz więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 782 073 954 lub e-mail: rutw@o2.pl

 

Więcej

Tydzień Bibliotek 2017 pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”

Tydzień Bibliotek 2017 pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Rawicka Biblioteka Publiczna przygotowała szereg atrakcji do wyboru. Szczegóły na plakatach.

Plan Tygodnia Bibliotek 2017

Więcej

Bezpłatne konsultacje unijne

Bezpłatne konsultacje unijne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

 

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00