Organizacje pozarządowe

 

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działające na terenie Powiatu Rawickiego:

Lp.Nazwa StowarzyszeniaAdresCel działania
1.Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt –Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 11 b,

63-900 Rawicz

Prowadzenie ciągłych poszukiwań i nawiązywanie kontaktów z byłymi więźniami obozów.
2.Bractwo Kurkowe w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa.
3.Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKIMRA” w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno-artystycznymi.
4.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9 f,

63-900 Rawicz

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
5.Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Organizacja zajęć rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
6.Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
7.Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

ul. Mikołajewicza 12,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
8.Towarzystwo Przyjaciół Rawicza w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego.
9.Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu

ul. Sarnowska 9a,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia oraz poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.
10.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rawiczu

ul. Przyjemskiego 4,

63-900 Rawicz

Organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych.
11.Stowarzyszenie Samorządowa Akcja Wyborcza w Rawiczu

ul. Elizy Orzeszkowej 7,

63-900 Rawicz

Promowanie i wspieranie samorządności lokalnej, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych.
12.Rawickie Stowarzyszenie hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza w Wydawach

Wydawy 5a,

63-900 Rawicz

Zrzeszanie hodowców w celu podnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli.
13.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanowie

Szymanowo 70,

63-900 Rawicz

Ochrona, podtrzymywanie i rozwój dorobku kulturalnego artystycznego wsi polskiej.
14.Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu

ul. J. Dąbrowskiego 29 a,

63-900 Rawicz

Stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
15.Stowarzyszenie Otwarte Serce w Rawiczu

ul. A. Mickiewicza 16,

63-900 Rawicz

Wspieranie grup dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z trudnej sytuacji materialnej uwarunkowanej czynnikami zdrowotnymi i społecznymi, kształtowanie prawidłowej postawy dzieci i młodzieży poprzez edukację prospołeczną, prozdrowotną oraz proekologiczną.
16.Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa – Rawicz” w Rawiczu

ul. Rynek 17,

63-900 Rawicz

Propagowanie atrakcyjności ziemi rawickiej, integracja gmin Powiatu Rawickiego oraz gmin południowo-zachodniej wielkopolski, tworzenie korzystnego klimatu dla inicjatyw gospodarczych, wzrost ekonomiczny regionu rawickiego, rozwój przedsiębiorczości i produkcji rolnej.
17.Stowarzyszenie „Otwarty Świat” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność profilaktyczna, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność sportowo-rekreacyjna, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
18.Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego „Wspólnota Pokoleń”

ul. J. Dąbrowskiego 29,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie i wspieranie pożądanego systemu oświaty, szkoły, rodziny i nauczyciela.
19.Stowarzyszenie Rawiczaki.pl w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 27,

63-900 Rawicz

Promowanie tradycji i kultury lokalnej, wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży.
20.Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie

Szymanowo 101,

63-900 Rawicz

Realizacja przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i ukazywanie znaczenia kultury ludowej dla ochrony wartości kreujących poczucie tożsamości narodowej i dumy z przynależności narodowej. Ochrona dorobku kulturalnego artystycznego Zespołu Regionalnego Wisieloki.
21.Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków przy ZSR w Bojanowie

ul. Dworcowa 29,

63-940 Bojanowo

Utrzymanie kontaktu absolwentów ze szkołą, wspomaganie członków poprzez ekspertyzy, doradztwo i inną pomoc.
22. Stowarzyszenie „Pakówka” w Pakówce

Pakówka 42,

63-940 Bojanowo

Dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych.
23.Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

ul. A. Mickiewicza 1,

63-930 Jutrosin

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego wśród członków stowarzyszenia.
24.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
25.Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Szeroko rozumiany rozwój współpracy i przyjaźni między społeczeństwem polskim i francuskim oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej między Polską i Francją.
26.Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej w Jutrosinie

ul. Wrocławska 39,

63-930 Jutrosin

Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi jutrosińskiej.
27.Orkiestra Dęta „Miejska Górka” w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej. Popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży.
28.Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

ul. Szkolna 1,

63-910 Miejska Górka

Integracja społeczna dzieci i osób niepełnosprawnych.
29.Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń” w Miejskiej Górce

ul. Dworcowa 4,

63-910 Miejska Górka

Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
30.Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Organizowanie wakacyjnej wymiany dzieci oraz rodzin, nauczanie języka francuskiego w szkołach podstawowych gminy Pakosław, stworzenie podstaw do nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy bliźniaczymi gminami.
31.Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu     

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosławiu

Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie, wymiana i upowszechnienie

doświadczeń turystyki wiejskiej, współpraca z organami samorządu terytorialnego i organami państwowymi, ochrona interesów członków stowarzyszenia.

32.Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Pomoc adaptacyjna w środowisku, organizowanie pomocy osobom potrzebującym.
33.Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Wszechstronny społeczno-gospodarczy rozwój gminy Pakosław.
34.Polski Klub Ekologiczny Koła nr 33 „Miłośników Ziemi Rawickiej” w Rawiczu

ul. Wały Kościuszki 35,

63-900 Rawicz

Edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
35.Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Rawiczuul. Sucharskiego 4/11,

63-900 Rawicz

Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa, krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego.
36.Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy w Jutrosinieul. Sportowa 12,

63-930 Jutrosin

Propagowanie modelarstwa w społeczeństwie.
37.Stowarzyszenie Instytut Badań i Szkoleń w GołaszynieGołaszyn 107,

63-940 Bojanowo

Ogólna pomoc społeczna osobom bedącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
38.Stwarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowieul. Lipowa 2a,

63-940 Bojanowo

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
39.Stowarzyszenie wędkarskie „Żwirek” w Jutrosinieul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin 

Propagowanie wędkarstwa, kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich.
40.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Deficytami Rozwojowymi „Różowy Słonik” w Gostkowie Gostkowo 45,

63-910 Miejska Górka

Pomoc, wspieranie, wspomaganie i stymulowanie rozwoju psychofizycznego, społecznego dzieci i młodzieży, dotkniętych niepełnosprawnością, chorbą i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

ZLIKWIDOWANE

41.Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górceul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka 

Prowadzenie form edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury, nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii. Promowanie aktywnych postaw członków Uniwersytetu Drugiego Wieku.
42.Stowarzyszenie „Żyjmy z humorem” w Miejskiej Górce 

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podnoszenia jakości zycia i świadomości społeczeństwa.
43.„Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnychy w GolejewkuGolejewko 1,

63-920 Pakosław

Podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony i renowacji zabytków oraz obiektów kościelnych, a także pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
44.Stowarzyszenie Ruch Artystyczny „KONIUGACJA” Rawiczul. Wały Dąbrowskiego 29a/4,

63-900 Rawicz 

Prowadzenie działalności artstycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej i wydawniczej.
45.Stowarzyszenie „Chazacy” w ZawadachZawady 18,

63-900 Rawicz

Integracja mieszkańców wsi chazackich, promowanie regionu chczackiego, kultywowanie tradycji, zwyczaju oraz patriotyzmu lokalnego.
46.Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „No i co” w ŁaszczynieŁaszczyn 33b,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej.
47.Stowarzyszenie Strong Man Team Poland w Rawiczuul. Piłsudskiego 34/6,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz innowacyjnej edukacji przez kulturę oraz wspieranie rozwoju młodych twórców.
48.Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska w Żylicach

Żylice 9,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytwtywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet, podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności lokalnej, osób niepełnosprawnych oraz profilaktyczna chorób kobiecych w tym nowotworowych.
49.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Chojnianki” w ChojnieChojno 32,

63-920 Pakosław

Ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój społeczności lokalnych, rozwój dorobkui kulturalnego i artystycznego.

50.

Stowarzyszenie Nasze Jeziora w Jeziorach

Jeziora 14,

63-930 Jutrosin

Wszechstronny rozwój mieszkańców i miejscowości Jeziora.

51.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

ul. Przyjemskiego 35

63-900 Rawicz

Główne cele działania ZHP:

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego.

3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich.

5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.

52.

Klub Biegacza RAWICZ w Rawiczu-Sierakowie

ul. Rzemieślnicza 14, 63-900 Rawicz

Podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzowaniem biegania.

53.Stowarzyszenie Kobiet Słupi KapitulnejSłupia Kapitulna 133, 63-900 Rawicz

Podstawowym celem działania jest integracja środowisk kobiecych oraz wpieranie inicjatyw służących rozwojowi zaiteresowań i uzdolnień kobiet.

54.Stowarzyszenie „Kolorowy Zakątek” w WydawachZielona Wieś 51, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa.

55.Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinieul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin

Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, wspierania, inicjowania, czy pomocy na rzecz środowiska szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz ich rodzin, jak również ewentualnych opiekunów prawnych.

56.Stowarzyszenie „Na Krańcu Wielkopolski” w SzkaradowieSzkaradowo 176, 63-930 Jutrosin

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej.

57.Stowarzyszenie FORFITER 4X4ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz organizacji, uczestnictwa i propagowania wypraw i rajdów samochodowych, wpieranie własnych członków w zakresie rozwoju ich zainteresowań, podnoszenie umiejętności technik jazdy samochodem terenowym osób dorosłych, propagowanie współzawodnictwa w duchu fair play, propagowanie regionu na arenie rajdów ogólnopolskich i zagranicznych. Ponadto Stowarzyszenie zamierza wpierać dizałalność charytatywną, upowszechaniać kulturę fizyczną, sport oraz turystykę, podnosić i utrwalać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wspierać członków Stowarzyszenia podczas ich przygotowań i czestnictwa w rajdach, treningach, zlotach i imprezach integracyjnych oraz charytatywnych oraz pomagać i doradzać w zakresie przeróbek i dostosowania pojazdów terenowych do startów w rajdach.

58.Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Rawiczul. Wzgórze 12, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie hodowców gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego, upowrzechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gołębi pocztowych. Organizowanie wystaw i lotów w ramach sportu i rekreacji, prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku i jego sympatyków. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

59.Stowarzyszenie „Szymanowianie” w SzymanowieSzymanowo nr 26, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej, zswłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie rozwoju wsi Szymanowoi jej mieszkańców.

60.Stowarzyszenie „Samorządni PRA”ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz

Celem działaności stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rowzoju Powiatu Rawickiego i sąsiadujących powiatów Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia ich mieszkańców, w szczególności polegającego na podejmowaniu działań zmierzających do: 1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 2) zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym przede wszytskim bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 3) propagowania postaw pro-społecznych i rozwoju tolerancji, 4) usprawniania komunikacji i transportu, 5) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiebiorczości, 6) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu, 7) upowszechniania kultury, nauki i sztuki, 8) ochrony dóbr kultury i tradycji, 9) propagowania krajoznawstwa, historii lokalnej oraz regionalizmu, 10) organizowania wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych, 11) rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, 12) wspierania działań wspomagających rozwój demokracji, 13) niwelowania barier architektonicznych, 14) pomocy osobom niepełnosprawnym, 15) opracowania i wdrożenia strategii rozwoju Powiatu Rawickiego i jego gmin, 16) wspierania transparentności w polityce lokalnej, 17) organizowania kampanii informacyjnych o prawach wyborczych, 18) promocji i organizacji wolontariatu.

61.Stowarzyszenie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych w Miejskiej GórceNowy Sielec 22, 63-930 Jutrosin

Celem stowarzyszenia gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych w Miejskiej Górce jest: – zrzesza hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobiu, ptaków egzotycznych, zwierząt futerkowych i innych zwierząt hobbistycznych, w celu podnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli – współpracować ze wszystkimi podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, – kształtować koleżeńską i partnerską współpracę i zasady współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

62.Rawickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Szansa”ul. St. Mikołajewicza 12b/17, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest: 1) ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, 2) zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, 3) podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.

63.Stowarzyszenie SKI TEAM KACZMAREK

ul. Sportowa 16,

63-900 Rawicz

Cele Stowarzyszenia określa zapis par 8 pkt A) do V) Statutu.

 

Fundacje

Fundacje działające na terenie Powiatu Rawickiego, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Lp. Nazwa Fundacji Adres Cel działania
1. Fundacja „Memento” w Jutrosinie ul. Rynek 24, 63-930 Jutrosin Celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony ludzkości, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
2. Fundacja PKM Duda im. Maksymiliana Duda w Grąbkowie Grąbkowo,

63-930 Jutrosin

Celem fundacji jest wspieranie i propagowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej.
3. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego „Cordis” w Rawiczu ul. Hallera 12, 63-900 Rawicz Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
4. „Fundacja Życie Cudem Jest” w Piaskach Piaski 2, 63-910 Miejska Górka Fundacja jest organizacją wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego.
5. „Fundacja Na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów KA 4 RESPECT” w Kołaczkowicach

Kołaczkowice 5b,

63-910 Miejska Górka

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie w zakresie: wspierania promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, intelektualnie oraz działalność charytatywna na rzecz promocji i regionu.
6. Fundacja Kampus w Rawiczu

ul. Gen. Grota Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wieku emerytalnym; charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność na rzezc rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, uopwszechnianie ochrony praw dziecka, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi o podobnym profilu działania; wspieranie rozwoju profilaktyki i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
7. Fundacja Małych Serc

ul. Adama Mickiewicza 28,

63-930 Jutrosin

Celem Fundacji jest wpieranie wcześniaków w pierwszych dniach ich życia, wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, działalnośc charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz dzieci niepełnosprawwnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze zadań pożytku publicznego.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Powiatu Rawickiego:

 Lp. Nazwa Adres
1. OSP Sarnowa      ul. Strażacka 4,

63-900 Rawicz

2. OSP Rawicz ul. Scherwentkego 13

63-900 Rawicz

3. OSP Łaszczyn Łaszczyn 70

63-900 Rawicz

4. OSP Szymanowo Szymanowo 70

63-900 Rawicz

5. OSP Zielona Wieś Zielona Wieś 51

63-900 Rawicz

6. OSP Wydawy Zielona Wieś 51

63-900 Rawicz

7. OSP Łąkta Łąkta 2a

63-900 Rawicz

8. OSP Ugoda Ugoda 11a

63-900 Rawicz

9. OSP Zawady Zawady 22

63-900 Rawicz

10. OSP Słupia Kapitulna Słupia Kapitulna 133

63-900 Rawicz

11. OSP Izbice Izbice 61

63-900 Rawicz

12. OSP Dębno Polskie ul. Wrocławska 4

63-900 Rawicz

13. OSP Żołędnica Żołędnica 42

63-900 Rawicz

14. OSP Golinka Golinka 8a

63-940 Bojanowo

15. OSP Pakówka Pakówka 16a

63-940 Bojanowo

16. OSP Sowiny Sowiny 20

63-940 Bojanowo

17. OSP Gościejewice Gościejewice 28

63-940 Bojanowo

18. OSP Tarchalin Tarchalin 26a

63-940 Bojanowo

19. OSP Zaborowice Zaborowice 40a

63-940 Bojanowo

20. OSP Golina Wielka Golina Wielka 11

63-940 Bojanowo

21. OSP Sułów Mały Sułów Mały 15a

63-940 Bojanowo

22. OSP Giżyn Giżyn 37

63-940 Bojanowo

23. OSP Czechnów Czechnów 41a

63-940 Bojanowo

24. OSP Bojanowo ul. Szkolna 2

63-940 Bojanowo

25. OSP Kawcze Kawcze 27

63-940 Bojanowo

26. OSP Trzebosz Trzebosz 6

63-940 Bojanowo

27. OSP Płaczkowo Płaczkowo 27

63-930 Jutrosin

28. OSP Jeziora Jeziora 14

63-930 Jutrosin

29. OSP Dubin Dubin 131a

63-930 Jutrosin

30. OSP Domaradzice Domaradzice 55a

63-930 Jutrosin

31. OSP Grąbkowo Grąbkowo 24

63-930 Jutrosin

32. OSP Janowo Janowo 11

63-930 Jutrosin

33. OSP Jutrosin ul. Powstańców 29

63-930 Jutrosin

34. OSP Ostoje Ostoje 49

63-930 Jutrosin

35. OSP Pawłowo Pawłowo 26

63-930 Jutrosin

36. OSP Rogożewo Rogożewo 1b

63-930 Jutrosin

37. OSP  Sielec Stary Sielec Stary 2

63-930 Jutrosin

38. OSP Śląskowo Śląskowo 1b

63-930 Jutrosin

39. OSP Szkaradowo Szkaradowo 5

63-930 Jutrosin

40. OSP Konary Konary 35

63-910 Miejska Górka

41. OSP Zakrzewo Zakrzewo

63-910 Miejska Górka

42. OSP Gostkowo Gostkowo 44

63-910 Miejska Górka

43. OSP Kołaczkowice Kołaczkowice

63-910 Miejska Górka

44. OSP Sobiałkowo Sobiałkowo

63-910 Miejska Górka

45. OSP Rzyczkowo Rzyczkowo 23

63-910 Miejska Górka

46. OSP Roszkowo Roszkowo

63-910 Miejska Górka

47. OSP Miejska Górka ul. Korczaka 3

63-910 Miejska Górka

48. OSP Oczkowice Oczkowice

63-910 Miejska Górka

49. OSP Dłoń Dłoń

63-910 Miejska Górka

50. OSP Sowy Sowy 69

63-920 Pakosław

51. OSP Zaorle Zaorle 22

63-920 Pakosław

52. OSP Pakosław ul. Strażacka 11

63-920 Pakosław

53. OSP Pomocno Pomocno 37a

63-920 Pakosław

54. OSP Sworowo Sworowo 34

63-920 Pakosław

55. OSP Ostrobudki Ostrobudki 18a

63-920 Pakosław

56. OSP Góreczki Wielkie Góreczki Wielkie 12

63-920 Pakosław

57. OSP Chojno Chojno 32

63-920 Pakosław

58. OSP Osiek Osiek 39

63-920 Pakosław

59. OSP Golejewo Golejewo 4

63-920 Pakosław

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe działające na terenie Powiatu Rawickiego, jako uproszczona forma stowarzyszeń, nie posiadające osobowości prawnej:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Adres Cel działania
1. Stowarzyszenie Forum Prawicy Rawickiej w Rawiczu ul. Bączkiewicza 2b/7, 63-900 Rawicz Organizowanie prelekcji, odczytów oraz innych form samokształceniowych dla członków Stowarzyszenia, nawiązywanie kontaktów z partiami, organizacjami i stowarzyszeniami.
2. Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Rawiczu ul. Ig. Buszy 5, 63-900 Rawicz Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami, działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
3. Towarzystwo Przyjaciół Sarnowy z siedzibą w Sarnowie Pobudzanie aktywności obywatelskiej, podtrzymywanie i popularyzacja tradycji i dorobku kulturalnego, umacnianie lokalnej samorządności.
4. Stowarzyszenie Seniorów Dom Dziennego Pobytu „Marianna” w Rawiczu ul. Piotra Skargi 8a/7, 63-900 Rawicz Organizowanie spotkań i szeroko rozumiana pomoc.
5. Klub Koneserów Tytoniu „Max” w Rawiczu ul. Sienkiewicza 30d/2, 63-900 Rawicz Działanie na rzecz przeciwdziałania sprzedaży, nabywaniu, palenia tytoniu przez osoby nieletnie, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń dot. tytoniu pomiędzy członkami stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie Samochodów Terenowych „Forfiter 4×4” w Rawiczu ul. Armii Krajowej 10,

63-900 Rawicz

Propagowanie sportów motorowych i turystyki – WYKREŚLONE Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.
7. Towarzystwo Sympatyków Zbiornika Wodnego „Amur” w Konarach Konary 35,

63-910 Miejska Górka

Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania wędkarstwa, działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód, popularyzacja zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku nad wodą.
8. Stowarzyszenie „Silny Region” w Rawiczu ul. Spokojna 7, 63-900 Rawicz Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz w interesie lokalnej wspólnoty mieszkańców, poprzez rozwój gospodarki, infrastruktury, wsi i rolnictwa, sportu, kultury i oświaty oraz stowarzyszeń; wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ekologii, gospodarki, oświaty, sportu, kultury, turystyki i bezpieczeństwa; wspieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Ziemi Rawickiej; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Stowarzyszenie zwykłe Towarzystwo Miłośników Ziemi Rawickiej ul. 17 Stycznia 12; 63-900 Rawicz

Ochrona środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, a w szczególności: gadów, płazów, ptaków i ssaków zagrożonych wymarciem.

10. Rawicka Grupa Motocyklowa RAWMOTO Łaszczyn 40 A; 63-900 Rawicz Popularyzacja turystyki motocyklowej, rozwoju techniki oraz bezpieczeństwa na drogach.

Kluby sportowe

Lp. / Nazwa klubu Adres
1. Towarzystwo Sportowe „RUCH” Bojanowo ul. Sportowa 3a
63-940 Bojanowo
2. Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
3. Klub Sportowy „NIEDŹWIEDZICE” Rawicz ul. Sucharskiego 15
63-900 Rawicz
4. Ludowy Zespół Sportowy „ROLGOS” Sowiny Sowiny 39/6
63-940 Bojanowo
5. Klub Piłkarski „RAWIA” Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 13
63-900 Rawicz
6. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „RAWIA” Rawicz ul. Kopernika 9
63-900 Rawicz
7. Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” Miejska Górka ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu ul. Dąbrowskiego 29
63-900 Rawicz
9. Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
10. Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
11. Akademia Taekwon-do „IN NAE” w Rawiczu ul. Grunwaldzka 58
63-900 Rawicz
12. Rawicki Klub „TAEKWONDO” Rawicz ul. Sucharskiego 7/2
63-900 Rawicz
13. Klub Sportowy „PEKHO” Rawicz ul. Sucharskiego 14a/2
63-900 Rawicz
14. Ludowy Zespół Sportowy „SALUS” w Golince Golinka 26a
63-940 Bojanowo
15. Klub Sportowy „QUAD TEAM” ul. Podgórna 12 a
63-900 Rawicz
16. Pakosławski Klub Sportowy „PARADA” ul. Rolnicza 10
63-920 Pakosław
17. Klub Sportowy „MX MG” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
18. Akademia Sztuk Walki „KWON” ul. Klasztorna 6/3
63-900 Rawicz
19. Rawicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” Rawicz ul. Spokojna 1
63-900 Rawicz
20. Rawicki Klub Sportowy „KWON” Rawicz ul. Sucharskiego 7/2
63-900 Rawicz
21. Rawicki Klub Karate „SUREM” Rawicz ul. Dąbrowskiego 29d/20
63-900 Rawicz
22. Rawicki Klub Sportowy Speed Rower „PAVART” Rawicz ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
23. Polskie Towarzystwo Speedrowerowe w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
24. Ludowy Klub Sportowy „SARNOWIANKA” Rawicz – Sarnowa ul. Strzelecka 14 d
63-911 Rawicz – Sarnowa
25. Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów „BIKE” w Rawiczu ul. Lipowa 3b/29
63-900 Rawicz
26. Bojanowski Klub Karate przy Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie ul. Dworcowa 22
63-940 Bojanowo
27. Klub Sportowy „ORLA” w Jutrosinie ul. Sportowa 13
63-930 Jutrosin
28. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „HERKULES” w Konarach Konary 32
63-910 Miejska Górka
29. Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce ul. Sportowa 9
63-910 Miejska Górka
30. Towarzystwo Sympatyków Baseballa „DEMONY” w Miejskiej Górce ul. Buszy 30
63-910 Miejska Górka
31. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
32. Wielkopolski Związek Warcabowy ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka

Uczniowskie kluby sportowe

Lp. / Nazwa klubu Adres
1. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy SP 3 w Rawiczu ul. Wały J. Dąbrowskiego 1
63-900 Rawicz
2. Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „WODNIK” w Rawiczu ul. Spokojna 1a
63-900 Rawicz
3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” w Rawiczu ul. Kopernika 9
63-900 Rawicz
4. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy SP w Jutrosinie ul. Wrocławska 27
63-930 Jutrosin
5. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce ul. Sportowa 9
63-910 Miejska Górka
6. Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „SET-RAWICZ” w Rawiczu ul. Broniewskiego 5
63-900 Rawicz
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET” przy ZS nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz
8. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy SP nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz
9. Ludowy Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy „PELIKAN” ul. Piekarska 5
Dębno Polskie
63-900 Rawicz
10. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SP w Pakosławiu ul. Parkowa 13
63-920 Pakosław
11. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „KORONA – RAWBUD” w Rawiczu Dom Kultury
ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
12. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy SP w Masłowie ul. Śląska 58
63-900 Rawicz
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZOK” Bojanowo przy SP w Bojanowie ul. Lipowa 2
63-940 Bojanowo
14. Uczniowski Klub Jeździecki „LEŚNY DWÓR” Pakówka 35a
63-940 Bojanowo
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” przy ZS w Miejskiej Górce ul. M. Konopnickiej 3
63-910 Miejska Górka
16. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” przy Gimnazjum w Pakosławiu ul. Parkowa 15
63-920 Pakosław
17. Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9f
63-900 Rawicz
18. Uczniowski Klub Sportowy „SIERAKOWO” przy Gimnazjum w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35
63-900 Rawicz
19. Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie ul. Szkolna 9
63-930 Jutrosin
20. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK” przy ZS w Dłoni Dłoń 53
63-910 Miejska Górka
21. Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górce ul. Pl. 700 – lecia 2
63-910 Miejska Górka
22. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SZKARADOWO” przy ZS w Szkaradowie Szkaradowo 1
63-930 Jutrosin

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje, które odbędą się 22 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

 

Więcej

Zlecono realizację zadania publicznego

Zlecono realizację zadania publicznego

W dniu 07 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 102/652/17 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2017.

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie III konkursu

Więcej

Masz ulubioną trasę rowerową? Weź udział w konkursie

Masz ulubioną trasę rowerową? Weź udział w konkursie

Serwis internetowy Clicktrans.pl organizuje konkurs dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie wielkopolskim”. Celem inicjatywy jest zachęcenie do aktywności sportowej oraz rozpowszechnienie turystyki rowerowej w regionie wielkopolskim.

Konkurs startuje  12 lipca 2017 r. i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie wielkopolskim”. W pracy można posłużyć się tekstem, zdjęciami lub materiałem filmowym własnego autorstwa.

Organizatorzy na prace czekają pod adresem: konkurs@clicktrans.pl do 13 sierpnia 2017 r. Po tym czasie zostaną wybrane 3 najciekawsze prace i nagrodzone jednorazowymi nagrodami pieniężnymi. Suma nagród to 2 000 zł.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Kontakt: Jagoda Ratajczak – Specjalista ds. Marketingu, tel. 509 523 091, e-mail: jagoda.ratajczak@clicktrans.pl lub na stronie internetowej: https://clicktrans.pl/.

Trasa Rowerowa wielkopolskie

 

Więcej

Uwaga konkurs!

Uwaga konkurs!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/198

Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rawiczu

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rawiczu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

Więcej

Zapraszamy do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2018 roku

Zapraszamy do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2018 roku

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu wraz z Wydziałem Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych do realizacji w roku 2018.

Informacje należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub przekazać pocztą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej a.waresiak@powiatrawicki.pl , w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu), w formie pisemnej na obowiązującym wzorze formularza.

Formularze można pobrać w wersji elektronicznej umieszczone poniżej.

Formularz w PDF

Formularz w WORD

 

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00