Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu
i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1. Profil matematyczno-fizyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • fizyka

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

2. Profil biologiczno-chemiczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • biologia
 • chemia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

3. Profil humanistyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • język polski
 • historia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

4. Profil dziennikarsko-prawny (patronat UAM w Poznaniu)
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • historia
 • WOS

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

5. Profil matematyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

6. Profil językowy
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • język niemiecki
 • geografia

7. Klasa mundurowa (kadecka) - patronat AWL we Wrocławiu
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • WOS
 • geografia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP
    Dodatkowe zajęcia: Służby mundurowe (3 godziny tygodniowo)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1. Technikum w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik spedytor

Wszystkie zawody będą realizowane z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych (np. informatyk+, rolnik+, spedytor+, weterynarz+)

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

3. Liceum Ogólnokształcące
     - profil ogólny

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1. Technikum w zawodzie

 • Technik budownictwa
 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik - (patronat branżowy Firmy RAWAG)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik teleinformatyk

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

Pierwsza klasa kształcąca się w zawodach: sprzedawca, magazynier-logistyk, przetwórca mięsa zostanie objęta Patronatem Branżowym Firmy GOBARTO S.A.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego 

      Turnusy dokształcania młodocianych pracowników zgodne z kierunkami kształcenia (nowy - fryzjer I stopień)

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

1. Szkoła Podstawowa, dla uczniów: 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • autystycznych,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Szkoła Branżowa I Stopnia, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferowane zawody:

 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • przetwórca mięsa,
 • blacharz samochodowy.

3. Szkoła przysposabiająca do pracy, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

       NOWOŚĆ!! Od września 2019 r. funkcjonuje oddział dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej.

5. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 • dla dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, które mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu jest placówką publiczną i bezpłatną szkołą z ponad 50-letnią tradycją. Organem prowadzącym szkoły jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Centrum prowadzi kształcenie młodzieży w Medycznym Studium Zawodowym - kształcenie dorosłych oraz w  Centrum Kształcenia Ustawicznego - kształcenie w formach pozaszkolnych.

Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną, posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach. Posiada także tanią bazę noclegową w Internacie szkoły.

W nadchodzącym roku szkolnym (2020/2021) proponuje następujące kierunki kształcenia:

 • Technik Masażysta
 • Opiekun Medyczny
 • Terapeuta Zajęciowy- NOWOŚĆ
 • Opiekunka Dziecięca- NOWOŚĆ
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • Technik Usług Kosmetycznych
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Opiekunka Środowiskowa
 • Opiekun Osoby Starszej ?
 • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Technik Sterylizacji Medycznej

W ofercie są również kury doskonalące, takie jak:

 • Kurs doskonalący z opieki nad osobami starszymi
 • Kurs doskonalący z zakresu opieki nad dzieckiem
 • Kurs doskonalący z opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi
 • Kursy pierwszej pomocy
 • Warsztaty szkoleniowe makijażu
 • Kurs  masażu relaksacyjnego z użyciem kamieni bazaltowych i bańki chińskiej

Dla osób, które nie posiadają średniego wykształcenia istnieje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, np.: Opiekun Medyczny.

Oferta kursowa WSCKZiU jest stale uatrakcyjniana nową tematyką odpowiadając potrzebom rynku i oczekiwaniom osób zainteresowanych.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa. Dokumenty po pobraniu z linku http://medyk-rawicz.com.pl/rekrutacja/ można przesłać na: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl lub umieścić w skrzynce na listy, która znajduje się na budynku szkoły.

! UWAGA! - Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,

2) od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3) od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

4) do 11 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

5) 12 sierpnia  2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

6) od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

7) 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu - www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00