Oferta edukacyjna 2021/2022 dla młodzieży

Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1. Profil matematyczno-fizyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • fizyka

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

2. Profil biologiczno-chemiczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • biologia
 • chemia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

3. Profil humanistyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • język polski
 • historia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

4. Profil dziennikarsko-prawny (patronat UAM w Poznaniu)
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • historia
 • WOS

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

5. Profil matematyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

6. Profil językowy
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • język niemiecki
 • geografia

7. Klasa mundurowa (kadecka) - patronat AWL we Wrocławiu
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • WOS
 • geografia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP
    Dodatkowe zajęcia: Służby mundurowe (3 godziny tygodniowo w każdej klasie)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1. Technikum w zawodzie:

 • Technik informatyk
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii

2. Liceum Ogólnokształcące o profilu medycznym

 Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia

3. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1. Technikum w zawodzie

 • Technik budownictwa
 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik - (patronat branżowy Firmy RAWAG)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik teleinformatyk
 • Technik usług fryzjerskich

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
    Klasy wielozawodowe (trzyletnie) - zawody w szkole trzyletniej:

 • Fryzjer
 • Murarz
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Blacharz samochodowy
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Elektryk
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Złotnik-jubiler
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Rzeźnik-wędliniarz
 • Krawiec
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Cieśla
 • Mechanik pojazdów samochodowych

OFERTA ZAWODÓW MOŻE BYĆ ROZSZERZONA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW

3. Szkoła Branżowa II Stopnia

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2015 - 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W Branżowej Szkole II Stopnia można uczyć się w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną z Branżową Szkołą I Stopnia. W szkole jest realizowana  druga kwalifikacja w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika

Branżowa Szkoła II Stopnia w Rawiczu kształci w następujących zawodach:

 • Technik handlowiec
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik mechanik

Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Absolwenci Branżowej Szkoły II Stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.

Po zdaniu:

 • egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika,
 • egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.

4. Centrum Kształcenia Zawodowego 

    Turnusy dokształcające młodocianych pracowników w zawodach:

 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Ślusarz
 • Sprzedawca

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W jego skład wchodzą:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 z klasami dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zespołami edukacyjno-terapeutycznymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • SZKOŁA  PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizuje tą samą podstawę programową, co  uczniowie w szkołach ogólnodostępnych, na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który zawiera niezbędne dostosowania. Natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, nauka odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne  opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia,
 • w klasach I do III odbywa się nauczanie zintegrowane.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Szkole Branżowej I stopnia uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych.Wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami.

 • kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim,
 • w szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących  oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie: piekarz, cukiernik, stolarz,
 • dla pozostałych zawodów kształcenie teoretyczne realizowane jest na  kursach zawodowych,
 • praktyczne przygotowanie do zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy,
 • warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie z  pracodawcą "Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego". Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się młodocianym pracownikiem. Uczeń otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest posiadanie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • orzeczenie wydane przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie,
 • kserokopia "Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego",
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Jest to szkoła ponadpodstawowa, do której przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Są to zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • zalecane są dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich zaburzeniach rozwojowych od 0 do 7 roku życia,
 • dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów,
 • rodzaj i częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w stopniu głębokim. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Zajęcia obejmują w szczególności:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, dbająca o maksymalne uspołecznienie oraz rozwój zainteresowań i talentów uczniów,
 • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych technik oraz  metod,
 • bogata oferta  indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych dziecka.  Zajęcia  specjalistyczne  z zakresu: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), integracji sensorycznej, surdopedagogiki, socjoterapii, tyflopedagogiki, psychologii, EEG Biofeedback, arteterapii, muzykoterapii, terapii metodą Warnkego),
 • nauka w kilkuosobowych klasach, umożliwiająca  indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i trafny dobór form i metod pracy,
 • koła zainteresowań, które odkrywają i rozwijają pasje uczniów,
 • możliwość odnoszenia sukcesów przez wszystkich uczniów, odkrywania swoich możliwości i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania na forum szkoły i poza nią,
 • dbałość o integrację uczniów, ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację ciekawych i edukacyjnych wyjść oraz wycieczek, organizację i udział w różnych imprezach środowiskowych,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera (nauka w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach, bezpieczny dowóz uczniów do szkoły, opieka szkolnej świetlicy),
 • rekrutacja trwająca cały rok cały rok.

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia do wszystkich typów szkół w Zespole  szkoły jest posiadanie orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej

! UWAGA! - Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),

2) od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

3) do 14 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

4) do 21 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach),

5) 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

6) od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**,

7) 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia  lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  


Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu - www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00