porządek obrad,sesja

Herb powiatu

LIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego?.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Czytaj dalej

bronisław lachowicz,delegacje,rocznica,rocznica stanu wojennego

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

41. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, delegacje samorządowców gminnych i powiatowych, radnych oraz reprezentanci organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym działaczy NSZZ "Solidarność" represjonowanych w czasie stanu wojennego w latach 1982-1983 w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu przy ul. Grota-Roweckiego.

Czytaj dalej

osoby z niepełnosprawnością,pcpr,warsztaty terapii zajęciowej

Spotkanie

Spotkanie w sprawie koordynacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie rawickim

W dniu 12 grudnia br. z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu miało miejsce spotkanie poświęcone omówieniu spraw z zakresu koordynacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie rawickim, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości objęcia ich wsparciem ze strony Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Czytaj dalej

I Liceum Ogólnokształcące,Ministerstwo Obrony Narodowej,MON

I Liceum Ogólnokształcące

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Powiat Rawicki  na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej otrzymał wsparcie finansowe dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW.

Przyznana dotacja: 80 528 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Wkład własny: 20 132 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Całkowita wartość zadania: 100 660 zł.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Czytaj dalej

dofinansowanie,dotacja,Fundusze Norweskie,termomodernizacja

Obowiązek przewoźnika drogowego

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU RAWICKIEGO!

W tym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Starostę Rawickiego Adama Sperzyńskiego o podjęciu decyzji o zwiększeniu dofinansowania na projekt termomodernizacji dwóch sal gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

Czytaj dalej

deszczówka,Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Program "Deszczówka"

PROGRAM „DESZCZÓWKA” ZREALIZOWANY!

W ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" Powiat Rawicki uzyskał z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 100 000,00 zł.

Czytaj dalej

posiedzenie,rada powiatu,sesja

L SESJA RADY POWIATU

RADNI OBRADOWALI NA L SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Posiedzenie rozpoczęło się wręczeniem nagród finansowych dla zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym i przystąpiono do rozpatrywania uchwał. Radni dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032 oraz Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Czytaj dalej

drogi,przebudowa,samorząd

Droga w Niemarzynie otwarta

DROGA W NIEMARZYNIE OTWARTA

W dniu 28 października br. otwarto, a także poświęcono drogę przebudowaną we wsi Niemarzyn i to na dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia zadania. Powiat Rawicki realizował tę inwestycję w partnerstwie z Gminą Miejska Górka. 

Czytaj dalej

posiedzenie,powiat,radni,sesja

RADNI OBRADOWALI NA XLIX SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

27 października br., w Starostwie Powiatowym w Rawiczu obradowali radni na XLIX Sesji Rady Powiatu Rawickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym tygodniu wieloletniego radnego Rady Powiatu Adama Bandury.

Następnie Adam Sperzyński Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z informacją o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku oraz z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Czytaj dalej

komisja,posiedzenie

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Rawickiego.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.  
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 ? 2032.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023?.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez powiat rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 10. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 11. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

ćwiczenia obronne,konferencja,sytuacja kryzysowa

KONFERENCJA PLANISTYCZNA

W dniu 17 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyła się Końcowa Konferencja Planistyczna dotycząca powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pk. Balaton - 2022, które odbędzie się na terenie Powiatu Rawickiego w dniach 25-26 października 2022 roku. Konferencji przewodniczył Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.

Czytaj dalej

nieruchomości,opłaty

INFORMACJA W SPRAWIE AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA

Informacja w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Informujemy, że na Starostę Powiatu Rawickiego nałożony jest obowiązek dokonywania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Aktualizacja objęła nieruchomości, na których znajdują się garaże położone w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego i Saperskiej oraz w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej. Powyższe dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jednak nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Czytaj dalej

pfron,Program Wyrównywania Różnic Między regionami,projekt,stowarzyszenie

Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. "Renowacja budynku WTZ".

Czytaj dalej

Bitwa Warszawska,pamięć,rocznica,Święto Wojska Polskiego,wojna

102. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ ORAZ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

102. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ ORAZ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu. Następnie przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, radnych, organizacji pozarządowych i politycznych, rawickiego Cechu Rzemiosł Różnych złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku upamiętniającym rannych żołnierzy polskich w wojnie polsko-bolszewickiej przebywających w 1920 r. w lazarecie mieszczącym się w dawnych koszarach.

Czytaj dalej

liceum,rekrutacja,szkoły,technikum,wolne miejsca

wolne miejsca w oddziałach - SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT RAWICKI

Zapraszamy do szkół powiatowych – są jeszcze wolne miejsca !!!

Szanowni Państwo
Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023. Poniżej podajemy zestawienie dotyczące wolnych miejsc opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00