Kolejny nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

W związku z sytuacją, iż w naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, który trwał do dnia 23 października 2017 r., do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęło tylko 5 kart zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, Starosta Rawicki ogłasza kolejny nabór kandydatów, który trwa do dnia 01 grudnia 2017 r.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie powiatu.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, składa się z dziewięciu członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Rawickiego. Członków Rady Powiatowej powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Rawickiego w drodze uchwały. Przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego wskazuje Rada Powiatu Rawickiego, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego. Przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego wskazuje Zarząd Powiatu Rawickiego. Wybór członków Rady Powiatowej, reprezentujących organizacje pozarządowe następuje spośród kandydatów rekomendowanych przez ww. organizacje na zebraniu upoważnionych delegatów. Zebranie delegatów zwołuje Starosta Rawicki z własnej inicjatywy. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Powiatowej. W zebraniu delegatów może wziąć udział jeden upoważniony przedstawiciel.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu dokonują organizacje poprzez przesłanie, do dnia 01 grudnia 2017 r., karty zgłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl w zakładce Organizacje pozarządowe nie później niż 7 dni przed zebraniem delegatów. Delegat uprawniony jest do wskazania wyłącznie 5 osób z listy. Karta do głosowania zawiera imienną listę kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Mandat członka Rady otrzyma 5 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Dokumenty do pobrania:

Wzór upoważnienia

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwala RPR XXXII 253 17

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00