Flaga Powiatu Rawickiego

OGŁOSZENIE STAROSTY RAWICKIEGO

Na podstawie art. 3d ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Starosta Rawicki ogłasza, w terminie od 25 kwietnia  do 16 maja 2022 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Rawickiego. 

  1. Z treścią dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego można się zapoznać w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ul. Rynek 17 w Rawiczu w godzinach pracy urzędu tj.

w poniedziałki od 08:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 07:00 do 15:00, oraz na stronie internetowej Powiatu Rawickiego pod adresem www.powiatrawicki.pl lub pod adresem www.bip.powiatrawicki.pl

  1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców Powiatu Rawickiego dotyczących projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego.
  2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Rawickiego.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
  4. Formularz konsultacyjny dostępny jest: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu, pod adresem: www.bip.powiatrawicki.pl,na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  pod adresem: www.powiatrawicki.pl, w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, w Punkcie Obsługi Interesanta ul. Rynek 17,  63-900 Rawicz w godzinach pracy urzędu.
  5. Wypełniony formularz konsultacyjny należy składać w następujący sposób:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@powiatrawicki.pl, bez konieczności opatrywania formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

-  drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, z dopiskiem  "Konsultacje społeczne w sprawie planu transportowego", w okresie do 16 maja 2022 r.,

- w Starostwie Powiatowym w Rawiczu ul. Rynek 17,  w Punkcie Obsługi Interesanta w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. do godziny 16.00.

  1. Formularzu winien być podpisany, czytelnie imieniem i nazwiskiem. Nie spełnienie powyższego wymogu spowoduje nie rozpatrzenie wniosku.
  2. Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu Rawickiego i podane do publicznej wiadomości, w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Formularz konsultacyjny - wersja edytowalna 2022

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00