PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 10 i 11 grudnia (poniedziałek i wtorek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Skarg, Wniosków i Petycji – w poniedziałek o godz. 800 w Biurze Rady
 2. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – w poniedziałek o godz. 800 w sali narad (pok.18)
 3. Rewizyjna – w poniedziałek o godz. 1300 w sali narad (pok.18)
 4. Spraw Społecznych i Rolnictwa – we wtorek o godz. 1100 w sali narad (pok.18)

 Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 – 2027.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00