Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 września (poniedziałek) br., o godz. 08:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Rawicz w realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Jutrosin w realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec – Rawicz, na odcinku Łaszczyn – wiadukt DK – 36″.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Aktywni-Samodzielni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
 14. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za I półrocze 2016 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00