PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 18 grudnia (poniedziałek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa – o godz. 08:00 w sali narad (pok. 18)
 2. Rewizyjna – o godz. 10:30 w sali narad (pok. 18)
 3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – o godz. 13:00 w sali narad (pok. 18).

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 – 2027.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa  z upływem roku budżetowego 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 – 2020.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00