Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 21 maja (poniedziałek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - o godz. 800 w sali narad (pok. 18)
 2. Rewizyjna - o godz. 1030 w sali narad (pok. 18)
 3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - o godz. 1300 w sali narad (pok. 18).

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2017 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020".
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00