POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 stycznia (poniedziałek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego: 

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - o godz. 800 w sali narad (pok. 18)
 2. Rewizyjna - o godz. 1030 w sali narad (pok. 18)
 3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - o godz. 1300 w sali narad (pok. 18)

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2017 r.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2017 roku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 - 2019 w związku z realizacją projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 - 2027.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00