Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- ETAP II

Projekt Unijny Drogowy: Ścieżka Rowerowa Rawicz-Osiek

,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"

Fotografia z miejsca realizacji projektu unijnego

Informacje dotyczące projektu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 12.03.2019 r.

Data rozpoczęcia projektu 2016-02-09
Data zakończenia projektu 2022-10-31
Całkowita wartość projektu 23.609.147,53 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych 19.613.954,80 PLN
Kwota dofinansowania 16.671.861,56 PLN

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Wkład własny: 6.937.267,96 PLN

z tego:

Powiat Rawicki: 2.866.698,18 PLN
Gmina Rawicz: 2.471.591,47 PLN
Gmina Pakosław: 1.598.978,31 PLN

Zaplanowane działania w projekcie, to:
1. Opracowanie Studium Wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odc. Rawicz -
Osiek, na dług. około 18,150 km.
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (formuła Zaprojektuj i Wybuduj) - P&R
na 40 pojazdów i B&R (4 punkty po 10 rowerów), elementy infrastruktury komunikacji publicznej.
4. Wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z towarzyszącą infrastrukturą (infokioski, wiaty).
5. Nadzór inwestorski.
6. Informacja i promocja projektu - obejmująca szerokie działania promujące komunikację publiczną i niezmotoryzowany transport indywidualny.
7. Efektywne energetycznie oświetlenie drogowe (4 nowe punkty).
8. Wykup gruntów.

Główne problemy analizowanego obszaru, to: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Proponowany projekt rozwiązuje częściowo te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Produktami projektu będą:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 15,32 km,
Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 4,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 40 szt.,
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 4 szt.
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 1,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 40 szt.,
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 2 szt.,
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 szt.,
Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych - 4 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2020 roku:
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0,
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 86,20 Mg CO2/rok,
3) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10.000 szt./rok,
4) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 17.500 osób/rok.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Realizacja projektu:

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - przekazanie placu budowy.

Data: 01.10.2020 r.
Podpisano Aneks pierwszy nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-01 z dnia 01.10.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym :

Całkowita wartość projektu wynosi: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 - 31.03.2022

Data: 28.12.2020 r.
Podpisano Aneks drugi nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-02 z dnia 28.12.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym:

Całkowita wartość projektu: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 - 31.03.2022

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - przekazanie placu budowy.

ETAP I - Przebudowa ul. Kamińskiego w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 04.06.2020 r.
 • Zakończenie: 26.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni,
 • budowa zatok postojowych na odcinku ok. 370 mb,
 • na końcu odcinka, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. 1000-lecia ciąg pieszo-rowerowy zostanie przeprowadzony na lewą stronę jezdni,
 • wykonanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów z azylem drogowym,
 • po prawej stronie jezdni przeprowadzony zostanie chodnik stanowiący dojście do zatoki autobusowej,
 • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami i studniami.

ETAP II - Przebudowa drogi nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz - Szymanowo

 • Rozpoczęcie: 05.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości ca 564 mb

ETAP III -   Przebudowa drogi nr 5484P w Słupii Kapitulnej

 • Rozpoczęcie 27.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • wymiana i dobudowa wpustów deszczowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni.

ETAP IV - Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowościach Chojno i Golejewko

 • Rozpoczęcie 11.01.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • w miejscowościach Chojno i Golejewko przebudowa w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej wraz ze zjazdami, odwodnieniem,
 • budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa jezdni - wykonanie nakładki bitumicznej.

ETAP V - Przebudowa odcinka ulicy Marszałka Piłsudskiego, przebudowa chodnika - dojście do stacji PKP w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 01.03.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • wydzielenie na odcinku ulicy Marszałka Piłsudskiego ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m,
 • chodnik - dojście do dworca stacji PKP zostanie poszerzony do szerokości 3,5 m z wydzieleniem ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m i ciągu pieszego o szerokości 1,5 m.

ETAP VI - Utwardzenie terenu pod wiatę na rowery na działce nr ewid. 136/36 obręb Rawicz - miasto przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu.

W ramach prac przewidziano utwardzenie terenu pod wiatę dla rowerów na niezagospodarownym obszarze działki 136/36, obręb Rawicz. Przewidziano  również budowę dojścia dla pieszych o szerokości 1,5 i ciągu rowerowego o szerokości 2,0 m. Nawierzchni zostaną wykonane z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego (w przypadku utwardzenia pod wiatę i część dla pieszych) oraz czerwonego (ciąg rowerowy).

ETAP VII - Przebudowa ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności w Rawiczu; utwardzenie części terenu działki 372/1.

W ramach tego etapu przewidziano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników dla ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności poprzez:

- przebudowę istniejących krawężników betonowych,

- przebudowę istniejących chodników po stronie południowej jzdni z wydzieleniem ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2,00 m,

- przebudowę nawierzchni jezdni - wykonanie nowych dywaników asfaltowych,

- budowę nowych wpustów ulicznych,

- budowę nowych przykanalików z rur PVC.

ETAP VIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Szymanowo - Słupia Kapitulna.

W ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Wybudowana będzie również kładka na cieku wodnym Dąbroczna.

ETAP IX - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Golejewko - Pakosław.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

W ramach zadania przebudowana oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia istniejącej jezdni, przy jej dostosowaniu do budowanego ciągu pieszo-rowerowego Golejewko - Pakosław.

ETAP X - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

ETAP XI - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Rawiczu w zakresie budowy parkingu na 40 miejsc postojowych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę parkingu na 40 miejsc postojowych dla obsługi samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej. W ramach budowy parkingu wyznaczone zostaną drogi wewnętrzne, ciąg pieszo-rowerowy, teren pod wiatę rowerową oraz 40 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

ETAP XII - Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Pakosław - Osiek.

W ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych

W dniu 21 października 2023 r. dokonano uroczystego otwarcia ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach rewitalizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Rawickiego".

Impreza rozpoczęła się na rynku w Rawiczu, gdzie Starosta Rawicki Adam Sperzyński przywitał wszystkich zgromadzonych. Głos zabrał Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także - jako że inwestycja powstała we współpracy z gminą Rawicz i gminą Pakosław - Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza i Piotr Skrzypek, wójt gminy Pakosław.

Przy okazji wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Wydarzenie było okazją do przetestowania Rawickich Powiatowych Rowerów. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy nową ścieżką rowerową udali się do Słupi Kapitulnej. Tam ks. Marcin Jóźwiak dokonał poświęcenia inwestycji, a następnie przecięto wstęgę, co było ostatnim punktem piątkowej uroczystości.

Zdjęcia:

IMG 1822
IMG 1835
IMG 1847
IMG 1855
IMG 1862
IMG 1865
IMG 1868
IMG 1883
IMG 1899
IMG 1902
IMG 1908
IMG 1912
IMG 1916
IMG 1923
IMG 1927
IMG 1938
IMG 1944
IMG 1948
IMG 1950
Otwarcie ścieżek

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00