Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- ETAP II

Projekt Unijny Drogowy: Ścieżka Rowerowa Rawicz-Osiek

,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"

Fotografia z miejsca realizacji projektu unijnego

Informacje dotyczące projektu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 12.03.2019 r.

Data rozpoczęcia projektu 2016-02-09
Data zakończenia projektu 2022-03-31

Całkowita wartość projektu 25.254.017,80 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych 20.613.384,22 PLN

Kwota dofinansowania 17.521.376,58 PLN

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz
i Gminą Pakosław.

Wkład własny: 7.732.641,22 PLN
z tego:
Powiat Rawicki: 2.688.651,90 PLN
Gmina Rawicz: 3.382.459,57 PLN
Gmina Pakosław: 1.661.529,75 PLN

Zaplanowane działania w projekcie, to:
1. Opracowanie Studium Wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odc. Rawicz -
Osiek, na dług. około 18,150 km.
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (formuła Zaprojektuj i Wybuduj) - P&R
na 40 pojazdów i B&R (4 punkty po 10 rowerów), elementy infrastruktury komunikacji publicznej.
4. Wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z towarzyszącą infrastrukturą (infokioski, wiaty).
5. Nadzór inwestorski.
6. Informacja i promocja projektu - obejmująca szerokie działania promujące komunikację publiczną i niezmotoryzowany transport indywidualny.
7. Efektywne energetycznie oświetlenie drogowe (4 nowe punkty).
8. Wykup gruntów.

Główne problemy analizowanego obszaru, to: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Proponowany projekt rozwiązuje częściowo te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Produktami projektu będą:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 15,32 km,
Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 4,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 40 szt.,
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 4 szt.
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 1,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 40 szt.,
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 2 szt.,
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 szt.,
Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych - 4 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2020 roku:
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0,
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 86,20 Mg CO2/rok,
3) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10.000 szt./rok,
4) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 17.500 osób/rok.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Realizacja projektu:

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - przekazanie placu budowy.

Data: 01.10.2020 r.
Podpisano Aneks pierwszy nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-01 z dnia 01.10.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym :

Całkowita wartość projektu wynosi: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 - 31.03.2022

Data: 28.12.2020 r.
Podpisano Aneks drugi nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-02 z dnia 28.12.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym:

Całkowita wartość projektu: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 - 31.03.2022

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - przekazanie placu budowy.

ETAP I - Przebudowa ul. Kamińskiego w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 04.06.2020 r.
 • Zakończenie: 26.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni,
 • budowa zatok postojowych na odcinku ok. 370 mb,
 • na końcu odcinka, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. 1000-lecia ciąg pieszo-rowerowy zostanie przeprowadzony na lewą stronę jezdni,
 • wykonanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów z azylem drogowym,
 • po prawej stronie jezdni przeprowadzony zostanie chodnik stanowiący dojście do zatoki autobusowej,
 • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami i studniami.

ETAP II - Przebudowa drogi nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz - Szymanowo

 • Rozpoczęcie: 05.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości ca 564 mb

ETAP III -   Przebudowa drogi nr 5484P w Słupii Kapitulnej

 • Rozpoczęcie 27.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • wymiana i dobudowa wpustów deszczowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni.

ETAP IV - Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowościach Chojno i Golejewko

 • Rozpoczęcie 11.01.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • w miejscowościach Chojno i Golejewko przebudowa w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej wraz ze zjazdami, odwodnieniem,
 • budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa jezdni - wykonanie nakładki bitumicznej.

ETAP V - Przebudowa odcinka ulicy Marszałka Piłsudskiego, przebudowa chodnika - dojście do stacji PKP w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 01.03.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • wydzielenie na odcinku ulicy Marszałka Piłsudskiego ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m,
 • chodnik - dojście do dworca stacji PKP zostanie poszerzony do szerokości 3,5 m z wydzieleniem ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m i ciągu pieszego o szerokości 1,5 m.

ETAP VI - Utwardzenie terenu pod wiatę na rowery na działce nr ewid. 136/36 obręb Rawicz - miasto przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu.

W ramach prac przewidziano utwardzenie terenu pod wiatę dla rowerów na niezagospodarownym obszarze działki 136/36, obręb Rawicz. Przewidziano  również budowę dojścia dla pieszych o szerokości 1,5 i ciągu rowerowego o szerokości 2,0 m. Nawierzchni zostaną wykonane z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego (w przypadku utwardzenia pod wiatę i część dla pieszych) oraz czerwonego (ciąg rowerowy).

ETAP VII - Przebudowa ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności w Rawiczu; utwardzenie części terenu działki 372/1.

W ramach tego etapu przewidziano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników dla ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności poprzez:

- przebudowę istniejących krawężników betonowych,

- przebudowę istniejących chodników po stronie południowej jzdni z wydzieleniem ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2,00 m,

- przebudowę nawierzchni jezdni - wykonanie nowych dywaników asfaltowych,

- budowę nowych wpustów ulicznych,

- budowę nowych przykanalików z rur PVC.

ETAP VIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Szymanowo - Słupia Kapitulna.

W ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Wybudowana będzie również kładka na cieku wodnym Dąbroczna.

ETAP IX - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Golejewko - Pakosław.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

W ramach zadania przebudowana oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia istniejącej jezdni, przy jej dostosowaniu do budowanego ciągu pieszo-rowerowego Golejewko - Pakosław.

ETAP X - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

ETAP XI - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Rawiczu w zakresie budowy parkingu na 40 miejsc postojowych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę parkingu na 40 miejsc postojowych dla obsługi samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej. W ramach budowy parkingu wyznaczone zostaną drogi wewnętrzne, ciąg pieszo-rowerowy, teren pod wiatę rowerową oraz 40 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

ETAP XII - Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Pakosław - Osiek.

W ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00