Projekty drogowe – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4910P PONIEC – RAWICZ NA ODCINKU OD WIADUKTU DK36 DO RONDA BIAŁY ORZEŁ W RAWICZU

Opis projektu:

Projekt pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4910P PONIEC - RAWICZ NA ODCINKU OD WIADUKTU DK36 DO RONDA BIAŁY ORZEŁ W RAWICZU

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 ,,Transport " Działania 5.1 ,,Infrastruktura drogowa regionu" Poddziałania 5.1.2 ,,Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.05.01.02-30-0017/16-00 z dnia 24 maja 2017 r.

 

Całkowita wartość Projektu: 100%, 7.609.686,28 PLN

Dofinansowanie z UE: 75%, 5.611.768,26 PLN

Wkład własn: 25%, 1.870.589,43 PLN

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 4910P na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu. Projekt realizowany będzie w powiecie rawickim, na obszarze gminy Rawicz w województwie wielkopolskim. Bezpośrednim Beneficjentem będzie Powiat Rawicki, ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy powiatu rawickiego.

Efekty rzeczowe projektu:

 1. długość przebudowanej drogi powiatowej nr 4910P ? 1,398 km,
 2. długość wybudowanych dróg dla rowerów ? 1,404 km, w tym 1,356 km wybudowanych jako droga dla rowerów i pieszych (oddzielona od jezdni krawężnikiem, oznakowana znakiem C-13/16) oraz 0,048 km wybudowanych jako droga rowerowa (oddzielona od jezdni i chodnika krawężnikiem/obrzeżem oraz oznakowane znakiem C-13),
 3. budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - przebudowa 4 szt. istniejących przepustów, budowa 1 szt. nowego przepustu,
 4. budowa 2 szt. nowych zatok autobusowych,
 5. długość wybudowanych chodników ? 1,503 km, w tym 0,147 km wybudowanych jako chodnik oraz 1,356 wybudowanych jako droga dla rowerów i pieszych, oddzielona od jezdni krawężnikiem i oznakowana znakiem C-13/16,
 6. budowa 2 szt. nowych latarni oświetleniowych,
 7. długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej ? 0,307 km,
 8. obsadzenie zielenią 0,28 km pasa przydrożnego dr. pow. nr 4910P,
 9. budowa 7 szt. nowych przejść dla pieszych i nowych przejazdów rowerowych,10. przebudowa 3 istniejących skrzyżowań.

Niniejszy projekt przewiduje realizację następujących działań:

 1. Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 4910P Rawicz - Poniec na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu,
 2. Opracowanie Studium Wykonalności,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P - roboty budowlane,
 4. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 5. Wykup gruntów,
 6. Informacja i promocja projektu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się do polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 4910P poprzez zwiększenie nośności i przepustowości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu środowiska naturalnego. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępności zewnętrznej i wewnętrznej regionu, co w efekcie przełoży się na zwiększenie mobilności mieszkańców oraz rozwój społeczny i gospodarczy województwa wielkopolskiego.

Dzięki przeprowadzeniu działań w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4910P na odcinku od wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu możliwe będzie osiągnięcie założonych celów długoterminowych.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2018 roku :

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0,
 2. Natężenie ruchu na drodze - 44 poj. / h
 3. Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci: 1,2 minuty
 4. Nośność drogi: 11 kN/oś
 5. Nośność obiektu inżynierskiego: 11 kN/oś

Cel główny projektu jest zgodny z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Transport. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 ? 2020 (wersja 1.20) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu. Celem tematycznym tego działania jest promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktury sieciowej.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (cele: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu), Strategią Rozwoju Transportu do roku 2020 (cele: rozwijanie dróg lokalnych i ich połączeń z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, oraz cel: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego), Strategią Europa 2020 i innymi branżowymi dokumentami strategicznymi. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Rawickiego (cel: Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej).

 

Aktualności dotyczące unijnego projektu drogowego:

Uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych

Uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych

W dniu 21 października br. dokonano uroczystego otwarcia ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach rewitalizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Rawickiego".

Więcej

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek

Powiatowi i gminni samorządowcy przekazali plac budowy wykonawcy robót budowlanych tj. konsorcjum firm: P.H.U. "CHOD-DRÓG" Andrzejewski Przemysław z Krobi w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. W dniu dzisiejszym rozpoczęła się budowa ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego przez Gminę Rawicz i Pakosław.

Więcej

Opis Końcowy Projektu

Opis Końcowy Projektu

W dniu 6 września 2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4910P Poniec ? Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu. Prace zostały zrealizowane w terminie tj. do dnia 31 sierpnia br. Zrealizowano całość przewidzianych do realizacji prac.

Więcej

Rozpoczęcie robót budowlanych

Rozpoczęcie robót budowlanych

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu" (projekt nr RPWP.05.01.02-30-0017/16), w ramach działania 5.1 ,,Infrastruktura drogowa regionu", Poddziałania 5.1.2 ,,Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata… Przeczytaj artykuł w całości Projekty drogowe – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4910P PONIEC – RAWICZ NA ODCINKU OD WIADUKTU DK36 DO RONDA BIAŁY ORZEŁ W RAWICZU

Więcej

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00