SZKOLNY DZIEŃ FRANKOFONII

W I liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu uczniowie uczący się języka fran­cu­skiego zorganizowali Szkolny Dzień Fran­ko­fo­nii.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Fran­ko­fo­nii, to święto co roku obcho­dzone  we  Francji i kra­jach fran­cus­ko­ję­zycz­nych 20 marca. Celem tego wydarzenia jest cele­bro­wa­nie kul­tury i języka fran­cu­skiego, pozna­nie oby­cza­jów i tra­dy­cji, a także poczucie wspól­noty z innymi kra­jami człon­kow­skimi. Mię­dzy­na­ro­dowa Orga­ni­za­cja Fran­ko­fo­nii  zrze­sza 57 krajów o sta­tu­sie człon­ków oraz 20 krajów obser­wa­to­rów, w tym Pol­skę.

Z tej oka­zji licealiści przy­go­to­wali krót­kie przed­sta­wie­nie, które na chwilę prze­nio­sło jego uczestników myślami do krajów francuskojęzycznych. Przeprowadzono także quiz, w którym przed­sta­wi­ciele z każ­dej klasy musieli zmie­rzyć się  z nie­ła­twymi pyta­niami. W mię­dzy­cza­sie po sce­nie prze­cha­dzali się Aste­rix i Obelix, Coco Cha­nel oraz Smerfetka - charakterystyczne postacie kultury frankofońskiej. Na zakończenie wszy­scy razem zaśpie­wali pio­senkę z repertuaru J. Dassin'a Aux Champs - Ely­sees.

Fot. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1lorawicz Frankofonia (4)
1lorawicz Frankofonia (5)
1lorawicz Frankofonia (6)
1lorawicz Frankofonia (7)
1lorawicz Frankofonia (8)
1lorawicz Frankofonia (9)
1lorawicz Frankofonia (10)
1lorawicz Frankofonia (2)

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00