Uwaga – do nabycia działka

Starosta Rawicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rawiczu  w rejonie ul. A. Krajowej o powierzchni 1.2393 ha. Dojazd do nieruchomości jest możliwy z drogi gminnej.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obiektów przemysłowych oraz nieużywanych torów kolejowych. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ale jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Na terenie działki znajduje się rurociąg kanalizacji sanitarnej, słupy napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, słupy oświetleniowe oraz zakrzewienia i zadrzewienia.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu (ul. Rynek 17, pok. nr 18 - I piętro). Cena wywoławcza stanowi kwotę 441.000,- zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy 00/100)  i nie zawiera podatku VAT. Podana wyżej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, stąd do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia, zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium pieniężnego, w wysokości 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego  w Rawiczu lub przelewem na konto tut. Starostwa Nr 25 1020 3121 0000 6102 0004 8124 w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Rawiczu,  w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 r

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo,  przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Rawiczu Nr 20 1020 3121 0000 6602  0004 8066, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty notarialne i koszty związane z postępowaniem wieczystoksięgowym, ponosi nabywca.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rawiczu (pok. nr 24 II piętro), telefonicznie pod nr 65 546 5113, 65 546 5110 oraz na stronie internetowej: http://bip3.wokiss.pl/rawiczp/bip/gospodarka-nieruchomosciami/skarbu-panstwa/2020-rok.html?pid=4670.

Fot. Powiat Rawicki

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00