W Rawiczu rozmawiano o szansach na powrót do kształcenia pielęgniarek na poziomie szkół policealnych i pomaturalnych

Początkiem tygodnia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu zorganizowano spotkanie dotyczące możliwości powrotu w Rawiczu do kształcenia pielęgniarek na poziomie szkół policealnych lub pomaturalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia bieżącej sytuacji w pielęgniarstwie oraz o perspektywach na przyszłość, którą przedstawiła Monika Michałowska, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Z analizy problemów systemowych w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa przeprowadzonej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  wynikają m.in. następujące wnioski:

- zbyt mała liczb pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia,

- średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 52 lata,

- struktura wieku pielęgniarek i położnych wskazuje na brak zastępowalności pokoleń,

- brak w systemie ochrony zdrowia profesji współuczestniczących w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagających pracę pielęgniarek,

- niewystarczające regulacje dotyczące liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane  w poszczególnych zakresach świadczeń,

- niedostateczne określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej,

- poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych (w tym również m.in. związanych z możliwością posługiwania się nowymi technologiami np. prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej), wynagrodzenia i prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej,

-  uwzględnienie jakości kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego i wprowadzania nowych form kształcenia (e-learning, telepielęgniarstwo), zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia,

- wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - od 2015 r. do 2019 r.  w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a środowiskiem pielęgniarek i położnych wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych systematycznie wzrosły o kwotę  1.600 zł  przekazywaną w formie dodatku do pensji.  Przed podwyżkami średnie wynagrodzenie pielęgniarek w skali kraju wynosiło 2.400-2.500 zł brutto, wliczając dyżur. Od 1 września 2018 r. dodatek został włączony do pensji zasadniczej w kwocie 1.100 zł. Kolejna regulacja nastąpiła 1 lipca 2019 r. o kolejne 100 zł, do 1.200 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Równolegle obowiązuje ustawa dotycząca minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia, która gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego także dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Przeanalizowanie sytuacji w pielęgniarstwie umożliwiło uczestnikom spotkania przejście do kolejnego punktu programu, tj. zapoznanie się ze stanem prawnym i możliwościami kształcenia pielęgniarek w Rawiczu. Ten punkt programu poprowadziła Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal.

Najważniejsze wnioski podsumowujące spotkanie to:

  • Rozważyć możliwość 3-letnich szkół pielęgniarskich, których organem założycielskim byłby Samorząd Województwa. Byłaby to tańsza alternatywa w stosunku do kosztownych studiów. Strategia szkolenia w takim kształcie spełniałyby wymogi unijne (szkoły o znaczeniu regionalnym)

  • Opracować strategię kształcenia pielęgniarek, tak by korespondowała ona z przepisami unijnymi, a jednocześnie pozwoliła zapobiec negatywnemu trendowi spadku liczby wykwalifikowanych pielęgniarek.

  • Ministerstwo Zdrowia powinno podjąć działania legislacyjne zmierzające do reaktywacji kształcenia pielęgniarek na poziomie szkoły policealnej wg. programów odpowiadających wymogom unijnym.

Fot. Powiat Rawicki

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00