Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019".
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025" za rok 2019.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego  w Rawiczu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo  - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00