Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 25 marca br. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ "Zawodowy rozwój szkoły poprzez międzynarodowe mobilności uczniów", Runda 1 KA 1 Mobilność edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ "Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie", Runda 1 KA1 Mobilność edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00