XL sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 marca br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Rawickiego. 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na lata 2019-2020 w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2019 w związku z realizacją projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo - Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Rawickiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na 2020 rok w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja rynku w Jutrosinie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat Rawicki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zakończenie.  

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00