XLII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 maja br. (czwartek) o godz. 09:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego  za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy  o realizacji  w 2017 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia  31 grudnia 2018 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.  

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00