XVIII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie koncepcji dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2015 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych
  i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnieniu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej
  i Kartograficznej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn. "Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2015 rok".

 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego ma lata 2016 - 2022.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Wolne głosy i wnioski.

 18. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00