XX sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XX  sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Na początku sesji uroczyście pożegnano Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu st. bryg. Sławomira Rojdę. Komendant oficjalnie zakończył swą służbę 09 września 2016 r. W dniu dzisiejszym Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Wicestarosta Jacek Gwizdek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego Ireneusz  Młynek podziękowali za 9 lat podejmowania wysiłku na rzecz lokalnej społeczności, dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pomoc w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Jednocześnie przywitano nowego Komendanta, którym został st. kpt. Piotr Kucharski.

Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., a także podjęli uchwały m. in. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej” i na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36” oraz przygotowania i realizacji projektu „Aktywni-Samodzielni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęto także  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Rawicz w realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej” oraz na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Jutrosin w realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”, a także dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00