XX sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 września br. (poniedziałek) o godz. 09:30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
  "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Rawicz
  w realizacji projektu pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Jutrosin
  w realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne
  i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu "Aktywni-Samodzielni" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
  Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
  3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
  na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu "Zasłużony dla Powiatu Rawickiego".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu "Zasłużony dla Powiatu Rawickiego".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu "Zasłużony dla Powiatu Rawickiego".
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie.

Porządek sesji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00