XXIII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 listopada br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok.18) odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji
  i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w roku 2015".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Województwem Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia przez Powiat Rawicki od Województwa Wielkopolskiego wykonania zadania dotyczącego przyjmowania i weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00