XXV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

XXV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 listopada br. (piątek) o godz. 18:00 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021".
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2021 roku.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Żylic.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00