XXVII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.    
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku wzywającego do usunięcia naruszenia prawa wywołanego podjęciem Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada   2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego  i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo - Warszewo
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego za 2016 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.                                                                                                              

                       

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00