Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 08 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 117/761/17 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2018.

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie konkursu NPP 2018

Więcej

Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

Zarządu Powiatu Rawickiego podjął uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018.

Komisja Konkursowa 2018

Więcej

Zaproszenie na Wielkopolski Dzień Wolontariusza

Zaproszenie na Wielkopolski Dzień Wolontariusza

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza wolontariuszy działających na terenie województwa wielkopolskiego na uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza, które odbędą się 12 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie uwieńczy koncert zespołu Audiofeels.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z przedstawicielem organizatora, Pawłem Michałowskim ? 61 62 66 711, e-mail: pawel.michalowski@umww.pl lub przedstawicielka współorganizatora wydarzenia ? Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Iloną Nieroda ? 61 62 32 145, 61 85 30 930, e-mail: wolontariat@wrk.org.pl.

Rejestracji na koncert oraz zgłoszenia na konkurs pn. ?Barwy Wolontariatu? należy dokonywać na stronie: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Więcej

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W dniu 23 listopada 2017 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.

Program współpracy na 2018 rok

Opinia PRDPP 26.10.2017

Więcej

Kolejny nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Kolejny nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

W związku z sytuacją, iż w naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, który trwał do dnia 23 października 2017 r., do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęło tylko 5 kart zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, Starosta Rawicki ogłasza kolejny nabór kandydatów, który trwa do dnia 01 grudnia 2017 r.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie powiatu.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, składa się z dziewięciu członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Rawickiego. Członków Rady Powiatowej powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Rawickiego w drodze uchwały. Przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego wskazuje Rada Powiatu Rawickiego, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego. Przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawickiego wskazuje Zarząd Powiatu Rawickiego. Wybór członków Rady Powiatowej, reprezentujących organizacje pozarządowe następuje spośród kandydatów rekomendowanych przez ww. organizacje na zebraniu upoważnionych delegatów. Zebranie delegatów zwołuje Starosta Rawicki z własnej inicjatywy. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Powiatowej. W zebraniu delegatów może wziąć udział jeden upoważniony przedstawiciel.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu dokonują organizacje poprzez przesłanie, do dnia 01 grudnia 2017 r., karty zgłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl w zakładce Organizacje pozarządowe nie później niż 7 dni przed zebraniem delegatów. Delegat uprawniony jest do wskazania wyłącznie 5 osób z listy. Karta do głosowania zawiera imienną listę kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Mandat członka Rady otrzyma 5 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Dokumenty do pobrania:

Wzór upoważnienia

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwala RPR XXXII 253 17

Więcej

Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa  na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2018.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta: e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2018 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa”.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – 2018 rok.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta – do pobrania w załącznikach.

Uchwała ZPR – konkurs NPP 2018

Ogłoszenie o konkursie NPP 2018

Deklaracja

Harmonogram

Karta oceny

Oferta

Oświadczenie I

Oświadczenie II

Rozporządzenie

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00