Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Rada Powiatu Rawickiego przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. Uchwała wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Uchwała RPR 30.05.2019

Sprawozdanie 2018 30.05.2019

Załącznik –  PCPR – do sprawozdania 30.05.2019

Więcej

Śniadanie Wielkanocne w WTZ

Śniadanie Wielkanocne w WTZ

Jak co roku Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowało śniadanie wielkanocne dla uczestników i kadry warsztatów oraz  ich rodzin.

Wśród zaproszonych gości był Wicestarosta Jakub Moryson, Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, Kierownik PCPR w Rawiczu Ewa Szczepaniak oraz władze Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przed zaproszonymi gośćmi nabytych umiejętności przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Fot. Ewa Szczepaniak

57092823 2376959655868484 2116063728846766080 N
57127016 271545583751162 8305654993055121408 N
57258285 2111501505585776 7221471304694628352 N
57272214 310450832983837 3252627927816208384 N
57325223 1228980373924687 3717317013849243648 N
57382223 620829678386528 547538412467388416 N
57384336 2329032803992556 6318739049603399680 N

Więcej

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

NGO są podmiotami prawa, podobnie jak firmy czy instytucje publiczne. Dlatego ich prowadzenie wiąże się z licznymi obowiązkami. W poniższym linku znajdują się informacje m.in. o obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec ZUS, US, GUS, obowiązku odpowiedniego dokumentowania działań.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki sprawozdawcze oraz terminy – https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-sprawozdanie-statut.

info-sprawozdanie-2018

Więcej

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 2 marca 2019 r. obowiązują Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego w sprawach: wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Realizacja-zadań-publicznych-wzory-ofert-sprawozdań

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Więcej

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2019 r. z zakresów:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. turystyki i krajoznawstwa,
 3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 4. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie I

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie II

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie III

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie IV

Uchwała ZPR – rozstrzygnięcie V

Więcej

Kontrola stowarzyszeń i fundacji

Kontrola stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy, o ile zaliczają się do kategorii tzw. „Instytucji Obowiązanych”.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, pełniąc w imieniu Starosty Rawickiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwróciło się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

 1. Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Punktu Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – Adamem Waresiakiem, tel. 65 546 51 40, e-mail: a.waresiak@powiatrawicki.pl pokój nr 32.

Oświadczenie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00