Oferta edukacyjna 2022-2023

Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1. Profil matematyczno-fizyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • fizyka

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

2. Profil biologiczno-chemiczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • biologia
 • chemia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

3. Profil humanistyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • język polski
 • historia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

4. Profil dziennikarsko-prawny

    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • historia
 • WOS

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

5. Profil matematyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

6. Profil dwujęzyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • historia
 • WOS

Drugi język: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański

7. Profil językowy
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • język niemiecki
 • geografia

8. Profil kadecki (OPW)
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • WOS
 • geografia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański


I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1. Technikum w zawodzie:

 • Technik informatyk (specjalizacja: obsługa dronów i grafika komputerowa)
 • Technik rolnik (specjalizacja: hodowla roślin i nasiennictwo)
 • Technik weterynarii (specjalizacja: hodowla zwierząt egzotycznych i owadów karmowych oraz mikrobiologia weterynaryjna i wirusologia)

2. Liceum Ogólnokształcące o profilu medycznym

 Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia

3. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1. Technikum w zawodzie

 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk (z innowacją: odnawialne źródła energii)
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (z innowacją: dietetyka i kuchnia molekularna) 

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
3. Szkoła Branżowa II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia w Rawiczu kształci w następujących zawodach:

 • Technik handlowiec
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik mechanik

4. Centrum Kształcenia Zawodowego  - turnusy dokształcania teoretycznego.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W jego skład wchodzą:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 z klasami dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zespołami edukacyjno-terapeutycznymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • SZKOŁA  PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizuje tą samą podstawę programową, co  uczniowie w szkołach ogólnodostępnych, na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który zawiera niezbędne dostosowania. Natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, nauka odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne  opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia,
 • w klasach I do III odbywa się nauczanie zintegrowane.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Szkole Branżowej I stopnia uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych. Wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami.

 • kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim,
 • w szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących  oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie: piekarz, cukiernik, stolarz,
 • dla pozostałych zawodów kształcenie teoretyczne realizowane jest na  kursach zawodowych,
 • praktyczne przygotowanie do zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy,
 • warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie z  pracodawcą "Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego". Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się młodocianym pracownikiem. Uczeń otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest posiadanie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • orzeczenie wydane przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie,
 • kserokopia "Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego",
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Jest to szkoła ponadpodstawowa, do której przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Są to zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • zalecane są dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich zaburzeniach rozwojowych od 0 do 7 roku życia,
 • dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów,
 • rodzaj i częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w stopniu głębokim. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Zajęcia obejmują w szczególności:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, dbająca o maksymalne uspołecznienie oraz rozwój zainteresowań i talentów uczniów,
 • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych technik oraz  metod,
 • bogata oferta  indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych dziecka.  Zajęcia  specjalistyczne  z zakresu: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), integracji sensorycznej, surdopedagogiki, socjoterapii, tyflopedagogiki, psychologii, EEG Biofeedback, arteterapii, muzykoterapii, terapii metodą Warnkego),
 • nauka w kilkuosobowych klasach, umożliwiająca  indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i trafny dobór form i metod pracy,
 • koła zainteresowań, które odkrywają i rozwijają pasje uczniów,
 • możliwość odnoszenia sukcesów przez wszystkich uczniów, odkrywania swoich możliwości i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania na forum szkoły i poza nią,
 • dbałość o integrację uczniów, ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację ciekawych i edukacyjnych wyjść oraz wycieczek, organizację i udział w różnych imprezach środowiskowych,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera (nauka w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach, bezpieczny dowóz uczniów do szkoły, opieka szkolnej świetlicy),
 • rekrutacja trwająca cały rok cały rok.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia do wszystkich typów szkół w Zespole  szkoły jest posiadanie orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej

! UWAGA! - Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082), § 11 bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.  do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału dwujęzycznego i oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,

2) od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),

3) od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

4) do 13 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5,

5) od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych lub przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

6) do 12 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

7) do 19 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach),

8) 20 lipca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

9) od 20 lipca do 1 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

10) 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu - www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00