Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu
i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1. Profil matematyczno-fizyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • fizyka

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

2. Profil biologiczno-chemiczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • biologia
 • chemia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

3. Profil humanistyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • język polski
 • historia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

4. Profil dziennikarsko-prawny (patronat UAM w Poznaniu)
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • historia
 • WOS

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

5. Profil matematyczny
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • matematyka
 • biologia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP

6. Profil językowy
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski 
 • język niemiecki
 • geografia

7. Klasa mundurowa (kadecka) - patronat AWL we Wrocławiu
    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski lub język niemiecki
 • WOS
 • geografia

    Drugi język: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język hiszpański PP
    Dodatkowe zajęcia: Służby mundurowe (3 godziny tygodniowo)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1. Technikum w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik spedytor

Wszystkie zawody będą realizowane z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych (np. informatyk+, rolnik+, spedytor+, weterynarz+)

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

3. Liceum Ogólnokształcące
     - profil ogólny

 

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1. Technikum w zawodzie

 • Technik budownictwa
 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik - (patronat branżowy Firmy RAWAG)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik teleinformatyk

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
     - klasy wielozawodowe

Pierwsza klasa kształcąca się w zawodach: sprzedawca, magazynier-logistyk, przetwórca mięsa zostanie objęta Patronatem Branżowym Firmy GOBARTO S.A.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego 

      Turnusy dokształcania młodocianych pracowników zgodne z kierunkami kształcenia (nowy - fryzjer I stopień)

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

1. Szkoła Podstawowa, dla uczniów: 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • autystycznych,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Szkoła Branżowa I Stopnia, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferowane zawody:

 •  cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • przetwórca mięsa,
 • blacharz samochodowy.

3. Szkoła przysposabiająca do pracy, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

       NOWOŚĆ!! Od września 2019 r. funkcjonuje oddział dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej.

5. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 • dla dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, które mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

przedstawiamy

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia

11 maja - 23 czerwca do godz. 15:00 - Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
26-30 czerwca do godz. 15:00 - Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
13 lipca o godz. 10.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13-20 lipca do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt. 4-5 ustawy Prawo Oświatowe,
21 lipca 2020 r. o godz. 13.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu - www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00