Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych

Informujemy, iż  w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Rozporządzenie określa:

  1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1).
  2. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3).
  3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5).
  4. Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) ? zał nr 2, 4, 6).

Wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.    

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Najważniejsze zmiany:

  1. Opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a.
  2. Zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej.
  3. Wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego.
  4. Wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów. 

Rozporzadzenie_DZU_2016_NR_1300Rozporzadzenie_DZU_2016_NR_1300

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00