• Strona startowa
  • Aktualności
  • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisję gazów lub pyłów do powietrza

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisję gazów lub pyłów do powietrza

Podmioty korzystając ze środowiska, czyli podmioty których działalność powoduje emisje gazów lub pyłów do powietrza są zobowiązane do przedkładania marszałkowi województwa informacji o opłacie za korzystanie ze środowiska za rok 2019. Informację przygotowuje się na podstawie raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji złożonego do KOBiZE.

Od 2010 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show.

Obecnie w systemie jest zarejestrowanych ponad 30 tys. podmiotów korzystających ze środowiska, ale proces rejestracji kolejnych podmiotów nadal trwa. Podmioty, które dotychczas nie realizowały obowiązku wprowadzania raportu do krajowej bazy, są zobowiązane do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (dostępny na stronie internetowej krajowej bazy).

Równolegle (art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych (więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2372-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, a które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.

W celu ułatwienia podmiotom realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do krajowej bazy w marcu 2019 r. w systemie została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne. Pozwala ona na przygotowanie ww. wykazu w formacie pliku Word i jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Podmiot korzystający ze środowiska ma również możliwość edycji wygenerowanego wykazu w celu wprowadzenia wszelkich zmian. Wygenerowany w systemie krajowej bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu marszałkowi województwa.

W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB. Infolinia systemu Krajowej bazy - tel. 22 569 65 96. https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00