Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXIII/181/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta - e-mail i telefon z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017" (podać numer zadania).  Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/rawiczp/ w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych - 2017 rok.

Formularz oferty można pobrać w wersji elektronicznej umieszczone poniżej.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta - do pobrania w poniższych załącznikach:

Uchwała ZPR - ogłoszenie II

Treść ogłosznia II

Rozporządzenie

Oferta PDF

Oferta WORD

 

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00