Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr VII/53/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".
Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu, do dnia 01 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta - e-mail i telefon z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016" (podać numer zadania). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/rawiczp/ w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych - 2016 rok.
Formularze ofert można pobrać w wersji elektronicznej umieszczone poniżej.

Oferta_11032016

Uchwała ZPR - ogłoszenie II 2016_11032016

Rozporzadzenie_11032016

Kosztory_11032016s

Harmonogram_11032016

Treść ogłoszenie II_11032016

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00