Pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy

Starosta Rawicki poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał do gmin informację o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku nawałnicy.


Pomoc może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego czy lokalu, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych i osunięć ziemi. Dotyczy to nie tylko piątkowej (11 sierpnia) nawałnicy, ale również wcześniejszych (od maja 2017 roku).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc może zostać udzielona na remont budynku lub mieszkania lub całkowitą odbudowę. Może ona zostać przyznawana rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym na wniosek. Co ważne, w przypadku, gdy w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe, jednakże łączna wysokość środków nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzenia klęskowego.

Warto podkreślić, że pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia. W celu rozliczenia, osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

W przypadku pomocy na remont - kwota nie może przekroczyć 20 tys. zł. W przypadku całkowitej odbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego - 100 tys. zł.

Jak starać się o pomoc?

Należy zwrócić się do właściwego urzędu gminy lub miasta. Wójt lub burmistrz ma obowiązek sporządzić i przedstawić wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków lub lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku. Po weryfikacji listy przez wojewodę, ten wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przypominamy również, że poza opisanym wyżej przykładami, gminy mogą wypłacić jednorazowo do 6.000 zł zasiłku.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystąpiły od maja 2017 r.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Rynek 17, pokój nr 22 (II piętro)
e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

Tagi: , , , , , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00