Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 143, poz. 2742 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 21 marca (poniedziałek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - godz. 8.00
 2. Rewizyjna - godz. 10.30
 3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - godz. 13.00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)? opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 ? 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty pozakonkursowe.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)? opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy ? projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 ? 2022.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00