Projekt „Cyfrowy Powiat”

Unia Europejska - Szyld

Projekt "Cyfrowy Powiat" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Powiat rawicki złożył wniosek o grant do konkursu "Cyfrowy Powiat" w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 180 564,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego powiatu rawickiego w okresie 01.10.2022 - 30.09.2023 oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym. 

Efektem dzialań projektowych będzie poprawa jakości i stabilności świadczenia usług cyfrowych, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego powiatu wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Grant przeznaczony jest na cyfryzację urzędu Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w celu sprawdzenia dotychczasowo stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych.

Srodki zostaną przeznaczone na zakup licencji na systemy Microsoft Windows Server, oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz orpogramowanie do rejestrowania i agregowania logów systemowych.

Część grantu pokrywa zakup macierzy dyskowej w formie refinansowania wcześniej dokonanego przez Powiat Rawicki zakupu.

Wartość dofinansowania: 180 564,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt "Cyfrowy powiat" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID-19.

Plakat Cyfrowy Powiat

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00