Ułatwienia w poręczeniach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu oraz Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w obecności Starosty Rawickiego podpisali umowę, która zapewnia wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających lub rozpoczynających działalność gospodarczą.

Jednym z wymogów przy składaniu wniosku o bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności albo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest przedstawienie zabezpieczenia. Wśród nich są, m.in.: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Część osób bezrobotnych czy przedsiębiorstw miało jednak problem, np. ze znalezieniem poręczycieli. Teraz będzie to jednak prostsze. Wystarczy bowiem skorzystać z oferty poręczeniowej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który może zabezpieczyć do 70% całej potrzebnej kwoty. Zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez firmę. O udzieleniu poręczenia decydować będzie Fundusz na podstawie dokonanej analizy.


Jednorazowa bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej skierowana jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Wsparcie na uruchomienie własnej firmy mogą otrzymać te osoby, które nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności oraz nie prowadziły własnej firmy w okresie ostatniego roku poprzedzającego złożenie wniosku.


O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który przez okres co najmniej 24 miesięcy zatrudni osobę bezrobotną skierowaną przez PUP. Wśród wymogów stawianym przedsiębiorstwu są między innymi: niezaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, danin publicznych czy nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.


W ubiegłym roku, z bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności skorzystało 116 osób bezrobotnych, a łączna wartość wsparcia finansowego wyniosła 1,5 mln zł. Z kolei na doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy zrealizowano 100 wniosków na kwotę 1,1 mln zł.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00