XLIV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 20 września br. (czwartek)  o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 8. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego  za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 - 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia  o nazwie: "Rowerowa S5".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 78, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 o powierzchni 0.0430 ha.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2018 r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie.  

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00