XXXV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 listopada br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu pok. 18 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00