XXXVI sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 21 grudnia br. (czwartek) o godz. 09:00 w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie. 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00