Zakończono realizację projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

Zakończyła się realizacja w Powiecie Rawickim projektu pt. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu 222 mieszkańców powiatu do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowano w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - POWIAT RAWICKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z: Gminą Rawicz/ Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, Gminą Bojanowo/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Gminą Miejska Górka/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Gminą Jutrosin/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Gminą Pakosław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowana całkowita wartość projektu miała wynieść 1.022.835,32 PLN, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego: 971.693,55 PLN, a wkład własny jednostek samorządu terytorialnego: 51.141,77 PLN.

Na zakończenie projektu całkowita wartość wyniosła 910.084,39 PLN, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego: 862.185,21 PLN, natomiast  wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 47.899,18, a wkład ze strony PCPR: 5.854,94 PLN.

Od początku realizacji w Projekcie uczestniczyło 325 osób (w tym: 205 kobiet i  120 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych z powodu choroby czy też wieku, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i dysfunkcyjne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Rawickiego.

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników Projektu został określony we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany merytorycznie przez Instytucję Zarządzającą. Obejmował  on działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.

Działania realizowane w ramach Projektu (formy wsparcia dla uczestników):
1) wsparcie 12 rodzin dysfunkcyjnych przez Asystenta Rodziny (MGOPS w Rawiczu),
2) wsparcie 2 rodzin dysfunkcyjnych przez Rodziny Wspierające (MGOPS w Rawiczu),
3) psychoterapia dla 6 (K:4, M:2) dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (PCPR),
4) Szkoły dla Rodziców (OPS w Bojanowie, OPS w Miejskiej Górce, MGOPS w Jutrosinie, GOPS w Pakosławiu)- w zajęciach uczestniczyły 78 osoby (rodzice z dziećmi).
5) Specjalizowane usługi opiekuńcze dla 62 osób (K: 44, M:18) (MGOPS w Rawiczu, OPS w Bojanowie, OPS w Miejskiej Górce, MGOPS w Jutrosinie, GOPS w Pakosławiu),
6) utworzenie i doposażenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (MGOPS w Rawiczu, OPS w Bojanowie, GOPS w Pakosławiu)- od początku Projektu z wypożyczalni skorzystało 75osób,
7) wsparcie 15 osób z niepełnosprawnościami przez Asystenta osobistego (PCPR),
8) Grupa Wsparcia dla 12 opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym:
- zajęcia prowadzone przez psychologa (Stowarzyszenie ),
- szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
- poradnictwo dietetyczne dla 12 osób z niepełnosprawnościami i ich 3 opiekunów,
9) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uczestnikom Projektu (MGOPS w Rawiczu).
10) świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej: 2. uczestnikowi projektu (PCPR).
11) szkolenie dla 4 rodziców zastępczych na rodziny zastępcze zawodowe, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego (PCPR),
12) szkolenie dla 4 kandydatów na rodziny zastępcze specjalistyczne (PCPR),
13) szkolenie dla 20 osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą celem nabycia i/lub podnoszenia kompetencji w zakresie ?Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi? (PCPR),
14) szkolenie dla 4 osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem zapobiegające wypaleniu zawodowemu i podnoszące kompetencje (PCPR),
15) 10-dniowe szkolenie dla prowadzących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem zapobiegające wypaleniu zawodowemu i podnoszące kompetencje (50os.) (PCPR).

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00