Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Rawicki, z siedzibą w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Szajerka, e-mail: inspektor@powiatrawicki.pl;
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę ;
  2) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. e RODO.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku.
 6. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących lokalizacjach: pomieszczenia w budynkach Administratora: ul. Rynek 17 w Rawiczu, ul. Dąbrowskiego 2 w Rawiczu. Pomieszczenia objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z napisem: „Teren monitorowany”.
 7. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 tygodni od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 9. Przebywanie w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt VI) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt V) są zbierane przez Administratora.
 10. W przypadku wizyty w jednostce lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt IV. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z jednostką, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.
 11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
  i sprostowania;
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (RODO);
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Adam Sperzyński
Starosta Rawicki

Obowiązek informacyjny – Rekrutacja osoby mającej podjąć pracę/współpracę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Rawicki zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@powiatrawicki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów podanych w pkt 4; w przypadku niepodania tych danych, Pani/Pana udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych przez Administratora w procesie rekrutacji podano w pkt 4 niniejszej klauzuli. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych, niewymaganych przez Administratora danych pozostanie bez wpływu na kryteria wyboru kandydata. W takim przypadku przetwarzanie będzie opierać się o zasady art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie trzech miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji.
 11. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.