Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Oferta edukacyjna (młodzież)

Rekrutacja

Link do rekrutacji: https://powiatrawicki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Zapisy od 20 maja!

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu

1) oddział wieloprofilowy, w tym nauczany na poziomie rozszerzonym

a) j. angielski

b) do wyboru zestaw dwóch przedmiotów:

– matematyka i fizyka

– biologia i chemia

– matematyka i biologia

– geografia i wos (min. 10 chętnych – powstanie grupa mundurowa)

Drugi język nauczany na poziomie podstawowym do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański,

* grupa w danym języku zostanie utworzona tylko w sytuacji, kiedy będzie odpowiednia liczba uczniów;

2) oddział dwuprofilowy, w tym nauczany na poziomie rozszerzonym

  1. a) j. angielski
  2. b) do wyboru zestaw dwóch przedmiotów

– j. polski i historia

– j. polski i j. niemiecki

Drugi język nauczany na poziomie podstawowym do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański.

* grupa w danym języku zostanie utworzona tylko w sytuacji, kiedy będzie odpowiednia liczba uczniów.

I LO RAWICZ I LO RAWICZ I LO RAWICZ

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

– Technikum w zawodzie technik informatyk (przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka),

– Technikum w zawodzie technik rolnik (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia),

– Technikum w zawodzie technik weterynarii (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia),

– Branżowa Szkoła I stopnia

* oddział zostanie utworzony przy minimalnej liczbie 15 chętnych absolwentów klas ósmych.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (przedmiot rozszerzony: geografia),

– Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie: rolnik (ROL.04), technirolnik (ROL.10)

BojanowoBojanowoBojanowo

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Branżowa Szkoła I Stopnia

– klasy wielozawodowe

Technikum w zawodzie:

– Technik logistyk

– Technik ekonomista

– Technik mechanik

– Technik budownictwa

– Technik handlowiec

– Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka oraz z innowacją z elementami kuchni molekularnej

– Technik rachunkowości

– Technik elektryk z innowacją z elementami odnawialnych źródeł energii

* oddział w danym zawodzie zostanie utworzony kiedy będzie odpowiednia liczba uczniów

ZSZ RAwicz ZSZ RAwicz ZSZ RAwicz

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Oferta edukacyjna skierowana jest dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogiczej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja trwa cały rok.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 dla uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym,

– w spektrum autyzmu,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA dla uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W Szkole Branżowej I stopnia odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych w zawodach: piekarz, cukiernik, stolarz.

Dla pozostałych zawodów  kształcenie teoretyczne realizowane jest na kursach zawodowych.

Uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych, wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami psychofizycznymi.

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się u wybranych pracodawców.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE:

– dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA:

– dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ważnej do  rozpoczęcia nauki w szkole .

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU

– Rekrutacja trwa cały rok.

– Mało liczne klasy.

– Programy nauczania, wymagania edukacyjne, metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

– Różnorodne zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne.

Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Specjalnych

!UWAGA! – Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/24.

1) od 20 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału dwujęzycznego i oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,

2) od 20 maja do 14 czerwca br. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),

3) od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

4) do 17 maja 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5,

5) od 3 czerwca do 14 czerwca 2024 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych lub przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

6) do 5 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

7) do 10 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach),

8) 11 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

9) od 11 lipca do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

10) 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu – www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – www.zss-rawicz.pl