Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Oferta edukacyjna (młodzież)

rekrutacja

Link do rekrutacji: https://powiatrawicki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Zapisy od 15 maja!

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom szkół podstawowych naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu

1. Profil matematyczno-fizyczny

2. Profil matematyczny

3. Profil biologiczno-chemiczny

4. Profil humanistyczny

5. Profil językowy

6. Profil dwujęzyczny

7. Profil kadecki (Oddział Przygotowania Wojskowego)

iLO

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1. Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik informatyk
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik agrobiznesu

2. Liceum Ogólnokształcące o profilu medycznym

3. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

4. Szkoła Branżowa I Stopnia
– klasy wielozawodowe

5. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach / zawodach:

 • ROL.04 – zawód rolnik
 • ROL10 – zawód technik rolnik
 • INF.02 – zawód technik informatyk
 • INF.03 – zawód technik informatyk

zspt

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1. Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik budownictwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (z innowacją: dietetyka i kuchnia molekularna)
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik

2. Szkoła Branżowa I Stopnia

 • klasy wielozawodowe

zsz

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Rekrutacja trwa cały rok. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

– autystycznych;

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • SZKOŁA  PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Szkole Branżowej I stopnia uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych. Wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami.

 • kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim,
 • w szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, piekarz, stolarz, ślusarz, przetwórca mięsa, każdy inny – po konsultacji z dyrektorem szkoły,
 • dla pozostałych zawodów kształcenie teoretyczne realizowane jest na  kursach zawodowych,
 • praktyczne przygotowanie do zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy,
 • warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie z  pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się młodocianym pracownikiem. Uczeń otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest posiadanie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

WARUNKI PRZYJĘCIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie,
 • orzeczenie wydane przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie,
 • kserokopia „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”,
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Jest to szkoła ponadpodstawowa, do której przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Są to zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • zalecane są dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich zaburzeniach rozwojowych od 0 do 7 roku życia,
 • dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów,
 • rodzaj i częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w stopniu głębokim. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Zajęcia obejmują w szczególności:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, dbająca o maksymalne uspołecznienie oraz rozwój zainteresowań i talentów uczniów,
 • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych technik oraz  metod,
 • bogata oferta  indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych dziecka.  Zajęcia  specjalistyczne  z zakresu: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), integracji sensorycznej, surdopedagogiki, socjoterapii, tyflopedagogiki, psychologii, EEG Biofeedback, arteterapii, muzykoterapii, terapii metodą Warnkego),
 • nauka w kilkuosobowych klasach, umożliwiająca  indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i trafny dobór form i metod pracy,
 • koła zainteresowań, które odkrywają i rozwijają pasje uczniów,
 • możliwość odnoszenia sukcesów przez wszystkich uczniów, odkrywania swoich możliwości i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania na forum szkoły i poza nią,
 • dbałość o integrację uczniów, ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację ciekawych i edukacyjnych wyjść oraz wycieczek, organizację i udział w różnych imprezach środowiskowych,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera (nauka w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach, bezpieczny dowóz uczniów do szkoły, opieka szkolnej świetlicy),
 • rekrutacja trwająca cały rok cały rok.

zss

! UWAGA! – Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/24.

1) od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.  do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału dwujęzycznego i oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,

2) od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),

3) od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

4) do 12 maja 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5,

5) od 1 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych lub przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

6) do 10 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

7) do 15 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach),

8) 17 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

9) od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

10) 24 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu – www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – www.zss-rawicz.pl