Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

§ 1.
Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Powiat Rawicki reprezentowany przez Starostę Rawickiego, zwany dalej Administratorem.

§ 3.
Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 4.
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje wejście do budynku Administratora przy
ul. Rynek 17 (korytarz i klatka schodowa na parterze), wejście do budynku Administratora przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 (korytarz i klatka schodowa na parterze) oraz pomieszczenie nr 9 biuro i poczekalnia Wydziału Komunikacji i Dróg (rejestracja pojazdów).
2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a. kamer przemysłowych rejestrujących obraz wewnątrz ww. budynków,
b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
c. stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
3. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Administratora w Starostwie Powiatowym w Rawiczu przy ul. Rynek 17.
4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
6. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.
1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z napisem ?Obiekt monitorowany? przy wejściach do budynków.
2. Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do budynku, na stronie internetowej Administratora
w zakładce „Monitoring” zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6.
Bieżący dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do tego przez Administratora, a w szczególności: Administrator Systemów Informatycznego jego zastępca.

§ 7.
1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.
2. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
3. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Jeśli osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu przed upływem wskazanych wyżej 6 miesięcy zwróci się do Administratora z prośbą o wydłużenie 6-miesięcznego terminu, Administrator przedłuża okres przechowywania nagrania o kolejne 6 miesięcy.
4. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
5. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze prowadzonym przez Administratora Systemu Informatycznego obejmującym następujące informacje:
a. numer porządkowy kopii,
b. okres, którego dotyczy nagranie,
c. źródło nagrania, np. kamera nr ?.,
d. datę wykonania kopii,
e. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
f. w przypadku wydania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis,
g. w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8.
Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Administratora w zakładce „Monitoring”.

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ? MONITORING WIZYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rawicki reprezentowany przez Starostę Rawickiego z siedzibą w Rawiczu przy ul. Rynek 17, 63 ? 900 Rawicz, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiatrawicki.pl, tel. 65 546 51 37.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy oraz ustawa z dnia o samorządzie powiatowym.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
b. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO.

5. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).

6. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących lokalizacjach: wejście do budynku Administratora przy
ul. Rynek (korytarz i klatka schodowa na parterze), wejście do budynku Administratora przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 (korytarz i klatka schodowa) oraz pomieszczenie nr 9 biuro i poczekalnia Wydziału Komunikacji i Dróg (rejestracja pojazdów). Budynki objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z napisem: ?Obiekt monitorowany?.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

9. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych osobowych;
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w urzędzie lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z urzędem, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu