Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Rawicki z siedzibą w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl, tel. 65 546-22-11.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Starostę Rawickiego Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: inspektor@powiatrawicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe
  w Rawiczu (IOD), ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 lit. c RODO);
 • wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  W pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. W zakresie danych osobowych, w stosunku do których została wyrażona zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa i jest niezbędne do prowadzenia postępowań. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • stronom postępowania administracyjnego;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
  lub działającym na zlecenie organów publicznych w zakresie i w celach wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opartego na art. 6 ust 1 lit. e;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.