IX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 maja br. (czwartek) o godz. 09:00 w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2018 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazw szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie.                                         

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00