Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

,,W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

1) Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rawicki reprezentowany przez Starostę Rawickiego z siedzibą w Rawiczu przy ul. Rynek 17,63 - 900 Rawicz, zwany dalej Administratorem;

2) Inspektor Ochrony Danych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: iod@powiatrawicki.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień powiatu wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

 1. spraw publicznych o charakterze powiatowym w zakresie:ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  • edukacji publicznej;
  • promocji i ochrony zdrowia;
  • pomocy społecznej;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • polityki prorodzinnej;
  • wspierania osób niepełnosprawnych;
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
  • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  • kultury fizycznej i turystyki;
  • geodezji, kartografii i katastru;
  • gospodarki nieruchomościami;
  • administracji architektoniczno-budowlanej;
  • gospodarki wodnej;
  • ochrony środowiska i przyrody;
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
   i zdrowia ludzi oraz środowiska;
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  • ochrony praw konsumenta;
  • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  • obronności;
  • promocji powiatu;
  • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w par. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • działalności w zakresie telekomunikacji;
 2. innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
 3. wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami;
 4. spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji rządowej;
 5. zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

11) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

 

Adam Sperzyński
Starosta Rawicki

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

 

1) Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rawicki reprezentowany przez Starostę Rawickiego z siedzibą w Rawiczu przy ul. Rynek 17,63 ? 900 Rawicz, zwany dalej Administratorem;

2) Inspektor Ochrony Danych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: iod@powiatrawicki.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami
i w celu ich dochodzenia.

 

Obowiązek informacyjny - Rekrutacja osoby mającej podjąć pracę/współpracę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Rawicki zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@powiatrawicki.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów podanych w pkt 4; w przypadku niepodania tych danych, Pani/Pana udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 7. Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

  4. przenoszenia danych osobowych;

  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 9. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych przez Administratora w procesie rekrutacji podano w pkt 4 niniejszej klauzuli. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych, niewymaganych przez Administratora danych pozostanie bez wpływu na kryteria wyboru kandydata. W takim przypadku przetwarzanie będzie opierać się o zasady art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie trzech miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji.

 11. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych jest: Agnieszka Krupa-Sokołowska
Dane kontaktowe: iod@powiatrawicki.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00