Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 maja (poniedziałek) br. o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2018 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018".
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazw szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00