XI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 sierpnia br. (czwartek) o godz. 09:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.

 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu "BEZPIECZNA RODZINA-BEZPIECZNY START" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/324/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia polegającego na utworzeniu innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.

 14. Wolne głosy i wnioski.

 15. Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00