XIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 października br. (czwartek) o godz. 900 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na lata 2019-2020 w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00