VI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady informuje, że w dniu 28 marca br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży ? tryb konkursowy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ "Zawodowy rozwój szkoły poprzez międzynarodowe mobilności uczniów", Runda 1 KA 1 Mobilność edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ "Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie", Runda 1 KA1 Mobilność edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00